HOUZAR, T. Analýza tepelné spotřeby objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Tomáš Houzar zpracoval diplomovou práci: Analýza tepelné spotřeby objektu. Úkolem bylo vytvořit softwarové prostředí, ve kterém by uživatel byl schopen z běžně dostupných informací určit tepelnou spotřebu objektu. Na základě toho by poté viděl, jaký typ vytápění by byl ekonomicky efektivní. Model vychází především z normovaných údajů a uživatel by měl být veden prostřednictvím návodu, který je součástí programu. Student po celou dobu pravidelně konzultoval nejen s vedoucím práce, ale i s odborníky z praxe. Zúčastnil se prezentací dle pokynů vedoucího pracoviště. Jeho přístup byl tedy velmi dobrý. Zpracování práce je ale na horší úrovni. Objevují se občasné stylistické chyby, kvalita některých obrázků není přesvědčivá. Nicméně samotný program funguje dobře. Praktická využitelnost je dobrá, vlastní přínos studenta byl velmi dobrý. Práci doporučuji k obhajobě a pouze vzhledem ke zpracování hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Foral, Štěpán

Student Tomáš Houzar se ve své práci zabývá výpočtem tepelných ztrát domu, možnými variantami jeho zateplení a vytápěním a vytvořením aplikace pro výpočet celkové ekonomické bilance. Tuto studii provedl s ohledem na ekonomickou bilanci a rovněž za předpokladu, že bude využit dotační program Nová zelená úsporám 2017. V diplomové práci je nejprve popsán objekt, který slouží jako modelový případ pro sestavení aplikace. Pro tento objekt jsou dále vypočítány tepelné ztráty, roční spotřeba energie na vytápění a dále je popsán současný stav vytápění. Třetí kapitola je velmi obsáhlá a je věnována výpočetní aplikaci. Konkrétně jsou v ní uvedeny např. modelové výpočty tepelných ztrát, energie potřebné na vytápění a ohřev TUV, náklady na palivo, ekonomická bilance solárního systému a celková ekonomie projektu. V této kapitole jsou rovněž probrány různé varianty zateplení střechy a výměny oken za účelem úspory energie. Čtvrtá kapitola je již věnována závěru. Na základě tohoto obsahuje je možné říci, že body zadání byly splněny. Na předložené diplomové práci velmi oceňuji její praktickou využitelnost. Aplikace určená pro výpočet ekonomické bilance je použitelná univerzálně, tj. je možno ji použít nejen na modelový dům, ale libovolný rodinný dům v ČR. Dle dostupného zdrojového kódu je možné konstatovat, že aplikace byla vytvořena v programu MATLAB a sestává z několika modulů, z nichž každý obsahuje několik set řádků programu (po odečtení řádků s komentáři). Aplikace disponuje grafickým rozhraním a součástí práce je rovněž jednoduchý návod k jejímu používání. Je ovšem velká škoda, že autor neuvedl porovnání výsledků aplikace pro výpočet ročních nákladů na topení s reálnými daty. Po obsahové stránce rovněž oceňuji pěkně zpracovanou ekonomickou studii zateplení domu, kdy jsou jednotlivé náklady dobře vyčísleny. Na druhou stranu je práci nutno vytknout její zpracování. V úvodu kapitol nebo v úvodu celé práce postrádám text pojednávající o smyslu kapitol. Například kapitola 2.1.2 začíná rovnou rovnicí 2.5. Struktura práce je tedy poněkud nepřehledná. V textu práce dále absolutně postrádám odkazy na podpůrné materiály nacházející se v příloze. V seznamu symbolů, veličin a zkratek je uvedena jen velmi malá část všech pojmů, které se v práci vyskytují. Rovněž se v práci setkávám se skutečností, kdy členy rovnic jsou nedostatečně popsány, nebo nejsou popsány vůbec. V kapitole 2.1 například postrádám alespoň stručné vysvětlení veličin užitých pro výpočet tepelných ztrát, např. součinitelů přestupu tepla. V důsledku toho je veličina U někdy označována jako součinitel přestupu tepla, někdy jako součinitel prostupu tepla. Čitelnost práce dále zhoršuje nesprávně užívaná interpunkce, zejména užití čárek, a časté je i špatné skloňování podstatných jmen. Diskutabilní je rovněž použití první osoby množného čísla, ve které je práce napsána. Souhrnně je bohužel možno říci, že díky nevhodnému rozvržení struktury práce a chaotickému popisu užitých rovnic a metod výpočtu nevyniká kvalita sestavené aplikace. Doporučil bych tedy, aby část obhajoby byla věnována popisu aplikace - její struktuře, vstupním proměnným, výpočetním možnostem. Práci hodnotním i přes výše uvedené nedostatky 80 body, tedy stupňem B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 101495