VOTOUPAL, A. Zplyňovací kotle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo posouzení emisní třídy zplyňovacího kotle. Tento cíl i další dílčí cíle práce byly naplněny. Práce je zpracována velmi kvalitně, závěry z jednotlivých kapitol jsou využívány v dalším postupu a jednotlivé kapitoly tak na sebe logicky navazují. Student pracoval na práci aktivně a samostatně a využíval častých konzultací, závěry z těchto konzultací byl schopen zapracovat do dalšího postupu. Práce má potřebné náležitosti, slušnou grafickou úroveň. Výskyt pravopisných chyb a překlepů je přiměřený délce práce. Práce splňuje zadání v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první z nich autor pojednává o rozdělení kotlů na tuhá paliva, detailněji zde jsou popsány zplynovací kotle. Část je věnována moderním trendům v konstrukci zplyňovacích kotlů. Druhá část je zaměřena na zkoušku kotle dle normy ČSN EN 303-5. Autor při zpracování úkolu vhodně kombinuje poznatky získané studiem s experimentálně získanými daty. Jsou splněny vytyčené cíle práce, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100185