HLADÍKOVÁ, J. Podnikatelský záměr rozvoje společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce diplomantka pracovala samostatně a prokázala jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA

Autorka předložila zajímavou a dobře čitelnou práci, která zřetelně vychází z praktických zkušeností získaných v rámci rodinného podnikání. Z obsahového hlediska bych autorce vytknul snad jen poněkud nešťastné formulace týkající se zákazníka popisovaného obchodu ("náročný zákazník" na str. 35 oproti "téměř každý" na str. 45) a drobný prohřešek z hlediska časového na str. 20 (1. 3. 2017 už bylo). Z formálního hlediska je práce napsaná pečlivě až na zcela zbytečně ponechané osamocené předložky a spojky na konci řádků a dvě chyby v interpunkci (str. 49 a 67). Tyto výhrady však nijak nesnižují množství a úroveň odvedené práce, a proto předloženou diplomovou práci celkově hodnotím jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103559