SCHIFFEROVÁ, Z. Biodegradabilní plasty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jan, Vít

Předkládaná bakalářská práce se rozkládá na 17 textových stranách a využívá rozsáhlého seznamu 29 citačních zdrojů, převážně anglických. Samotná práce je psána přehledně stručnou formou a je z ní patrné, že autorka problematiku nastudovala. Práce zabývá aktuální problematikou biodegradabilních plastů. představuje způsoby biodegradace, způsoby výroby plastů z obnovitelných zdrojů a seznam jednotlivých vybraných polymerních materiálů které vykazují biodegradabilitu. Práce si neklade ambice popsat teoreticky procesy které při výrobě nebo rozkladu polymerů probíhají a byla by tedy použitelná jako vstupní text pro seznámení s tématem. To je ale zároveň také největší slabinou práce, která postrádá skutečný kontakt s materiály, například v podobě experimentu. V některých formulacích si text odporuje, nebo umožňuje mylnou interpretaci, ačkoliv není důvod se domnívat, že autorka osobně nemá v prezentovaných faktech jasno. Text je psán přehledně, obsahuje minimum chyb a překlepů, má velmi dobrou grafickou úroveň. Domnívám se, že autorka prokázala schopnost pojednat inženýrský problém na základě studia literatury a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101491