DŽANAJOVÁ, P. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalíková, Eva

Práce se zabývá analýzou časových řad finančních ukazatelů podniku. Zvolené statistické metody jsou adekvátní, jako nedostatek spatřuji to, že zmíněné nelineární modely nejsou vůbec použité v analytické části, i když by jejich použití bylo pro některé časové řady zřejmě vhodné. Analytická část je zpracována velmi přehledně, návrhová část se zaměřuje především na problém splatnosti pohledávek. Bylo by v některém případě vhodné použití metody klouzavých průměrů? Pro běžnou likviditu byl zvolen model, který je v závěru sledovaného modelu silně rostoucí. Sledovaná časová řada má ale v závěru prudce klesající charakter. jaký jiný model by byl vhodný pro tuto časovou řadu? Byly zmiňované návrhy týkající se pohledávek diskutovány s vedením firmy a s jakým výsledkem?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autorka využila vybrané literární zdroje a sestavila srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autorka analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů. V návrhové části autorka prokázala schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny. V případě návrhové části by bylo vhodné pro některé návrhy jejich podrobnější rozepsání vzhledem k analyzované společnosti. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103545