HRADIL, M. Návrh marketingového mixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Bakalářská práce se zbývá návrhem marketingového mixu pro podnikatelský subjekt v oblasti zahradnictví s cílem zvýšení počtu zákazníků. Cíl práce byl naplněn s tím, že by bylo vhodné doplnit také očekávaný podrobnější očekávaný počet jednotlivých zákazníků na základě realizace návrhů. Práce obsahuje drobné nedostatky v oblasti zpracování použitých metod a vyvození patřičných závěrů. Práci hodnotím jako průměrnou s drobnými nedostatky. Doporučuji ji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1) Jaké závěry jste učinil z použité STEP analýzy? 2) Specifikujte základní a výběrový soubor pro Vaše dotazníkové šetření. Kdo byl typickým respondentem a jak jste ho oslovil? 3) Vysvětlete, jakým způsobem jste pracoval při analýze SWOT s váhou. 4) Jaký je Váš odhadovaný předpoklad navýšení počtu zákazníků, když odhadujete navýšení tržeb o 15 %? 5) Uvádíte, že poměr mezi přínosem a celkovými vynaloženými náklady je velice přijatelný. Jak velký ten poměr je?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíle práce byly splněny, vhodné by bylo doplnit předpokládaný růst zákazníků.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Byl zvolen standardní postup v řešení dané problematiky včetně použitých metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Schopnost interpretovat dosažené výsledky je na dobré úrovni, vyvozené závěry z provedených analýz mohly být lépe provázány.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky jsou reálně aplikovatelné do praxe, pro rozhodování subjektu by bylo vhodné doplnit podrobnější odhadovaný finanční přínos pro podnikatelský subjekt.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce a požadavky na formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň jsou na velmi dobré úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s informačními zdroje je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Předložená bakalářská práce shrnuje pěkně a poměrně rozsáhle moderní metody marketingu. V celém svém rozsahu byla bakalářská práce vypracována podle jednotlivých bodů zadání. Základní metody marketingu, uvedené v rešeršní části práce, jsou použity pro analýzu současného stavu zahradnického podnikatelského subjektu a na základě tohoto rozboru jsou navrženy marketingové možnosti zlepšení ekonomické situace hodnoceného subjektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102762