ŽÁK, T. Návratnost investic do snížení tepelných ztrát rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout opatření ke snížení tepelných ztrát RD. Tento cíl i další dílčí cíle práce byly naplněny. Práce je zpracována velmi kvalitně, závěry z jednotlivých kapitol jsou využívány v dalším postupu a jednotlivé kapitoly tak na sebe logicky navazují. Student pracoval na práci samostatně a využíval konzultací, závěry z těchto konzultací byl schopen využít v dalším postupu. Práce má potřebné náležitosti, slušnou grafickou úroveň. Výskyt pravopisných chyb a překlepů je přiměřený délce práce. Práce splňuje zadání v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Autor ve svém díle pojednává o možnostech úspor ve vytápění rodinných domů. Popisuje tradiční i alternativní možnosti včetně základních principů. Část je zaměřena na návrh zateplení a možné alternativy pro konkrétní modelový dům. Rešeršní část práce je zdařilá, přehledná. Ve výpočtové části student vhodně kombinuje poznatky získané studiem s vlastními poznatky. Jsou splněny vytyčené cíle. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100589