GERJÁK, R. Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyroubal, Petr

Předkládaná diplomová práce pana Gerjáka na téma Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS, se zabývá konstrukčním a elektronickým řešením, subtraktivního zařízení pro výrobu prototypových DPS tzv. suchou cestou. Zařízení je navíc po menší modifikaci využitelné jako 3D tiskárna. Práce je logicky členěna do kapitol a je psána přehledně. V úvodních kapitolách diplomant seznamuje čtenáře s teorií, principy a postupy výroby DPS mokrou a suchou cestou. Větší část je pak věnována metodám tvorby DPS pomocí obrábění (frézování) DPS. Diplomant zde popisuje postup obrábění a vychází z open source projektů 3D tiskáren, které jsou po modifikaci vhodné pro amatérskou výrobu DPS v domácích podmínkách. Je zde popsáno elektronické řešení, které vychází z řešení pro 3D tiskárny a je zde kladen důraz na to, aby komponenty, které jsou využity k sestavení amatérské 3D tiskárny byly aplikovatelné i pro DPS router. Tudíž aby budoucí konstruktér nemusel vyrábět nebo kupovat další moduly ke stávající tiskárně. Velká část pak byla věnována mechanické konstrukci. Zde musím jako vedoucí práce podoktnout, že byl odveden obrovský kus práce, protože dobrý mechanický design je základem pro precizní funkčnost. V závěrečných kapitolách pan Gerják popisuje rozhraní pro naprogramování firmware, ovládací software, který je opět volně k dispozici a finální kolaboraci celého zařízení se systémem EAGLE pro návrh DPS. Celé zařízení bylo odzkoušeno na testovací destičce. Vzhledem k rozsahu provedené práce nebylo možné implementovat všechna vylepšení, jako například automatickou kalibraci, což bude tématem na další závěrečné práce. Diplomant konzultoval pravidelně a komunikace s ním byla bezproblémová. Sám přicházel s návrhy na zlepšení, které sám postupně i implementoval. Vzhledem k výše uvedenému shledávám práci velice aktuální a přínosnou. Zadání bylo splněno ve všech bodech a doporučuji práci k obhajobě s hodnocením A

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vaculík, Sebastian

Student se ve své práci zabýval návrhem a konstrukcí CNC routeru pro DPS. Práce je přehledně členěná do pěti hlavních kapitol, ve kterých jsou popsány možnosti tvorby DPS, subtraktivní zařízení, samotná konstrukce CNC routeru, software pro jeho ovládání a testy provozu. V kapitole zabývající se samotnou konstrukcí CNC routeru můžeme dokonce nalézt přehlednou tabulku s vyčíslenými výrobními náklady. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny v logicky navazujících celcích. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu. Práce je sepsána pečlivě, má velmi dobrou úroveň. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně – 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 103109