NOVÁK, M. Hodnocení výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

V průběhu zpracování bakalářské práce se bakalář zajímal o všechny dostupné informace související se zadáním a byl iniciativní a pracoval samostatně. K vlastní bakalářské práci nemám žádné podstatné připomínky. Vzhledem k tomu, že bakalář splnil zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byl připuštěn k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Kateřina Svobodová

Student prokázal schopnost aplikovat teoretické poznatky z výuky do své bakalářské práce. Bakalářská práce je zpracována na velice dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99921