MACHÁČ, M. In-situ analýza složení záporné elektrody olověných sekundárních článků s využití rentgenového difraktometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Ladislav

Zadání práce bakaláře Milana Macháče vychází z tématu aktuálně řešeného projektu pro zahraniční konsorcium výrobců olověných akumulátorů ALABC. Cílem práce bylo použití in-situ rentgenové difraktometrie pro sledování procesu růstu vrstev síranů v silně kyselém prostředí olověného akumulátoru. Studium těchto procesů je důležité s ohledem na řešení degradačního jevu označovaného jako PCL3, kdy vlivem tzv. sulfatace elektrody dochází ke ztrátě její porozity a omezení celkové kinetiky elektrodového děje a v konečném důsledku ke snížení kapacity bateriového systému. Vzhledem k technicky unikátnímu a netradičnímu způsobu sledování elektrochemického děje bylo nutné při vypracování překonat množství dílčích překážek souvisejících s nastavením difraktometru či konstrukcí a ovládáním in-situ cely. Student přistupoval k řešení těchto problémů aktivně, samostatně a se zájmem o danou problematiku. Řešení vytyčených úkolů si vyžádalo provedení většího množství experimentů, které byly realizovány s ohledem na dostupné přístrojové vybavení pracoviště, a část provedených experimentů byla zpracována nad rámec rozsahu odevzdané diplomové práce. Studentovi se povedlo zkompletovat a zapojit in-situ měřící celu, dále provést sledování růstu síranů na Pb substrátu v bezproudém stavu a při cyklování a zjistit tím množství cenných informací, které budou dále využity s ohledem na řešení výše uvedeného projektu a zpracované postupy budou tvořit základní návody pro další navazující in-situ analýzy. Nad rámec práce byl zpracován proces sledování vývoje síranů ex-situ, který byl součástí semestrálního projektu a který je také zajímavý zejména s ohledem na porovnání metod in-situ a ex-situ. Oceňuji také kapitolu zaměřenou na vyhodnocení velikostí částic, která přehledně shrnuje možnosti různých typů analýz a provádí jejich srovnání na referenčním vzorku nanorozměrného titanátu lithného. Vzhledem ke splnění zadání diplomové práce, a to v plném rozsahu, vzhledem k vysoké odborné úrovni práce a aktivnímu a tvůrčímu přístupu studenta mi nezbývá než ohodnotit práci nejvyšší možnou známkou A a práci doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Bača, Petr

Student Milan Macháč se ve své práci zabývá in-situ analýzou složení záporné elektrody olověných sekundárních článků s využitím rentgenového difraktometru, výrobou experimentálních elektrod, měřením a vyhodnocením výsledků získaných z experimentů. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní teoretické části je popsán princip činnosti olověných akumulátorů, jednotlivé konstrukční části a degradační mechanismy. Druhá část diplomové práce je zaměřena na přípravu elektrochemické in-situ XRD cely, měření velikostí krystalů síranu olovnatého za různých provozních podmínek. Analýzy jsou doplněny snímky z elektronového mikroskopu. Součástí diplomové práce je detailní pojednání o možnostech analýzy velikosti částic v in-situ cele na vzorku LTO Sigma. Vlastní práce působí po stránce stylistické i odborné dobrým dojmem. Drobné nedostatky a nesrovnalosti v textu, stejně jako chyby v citaci literatury, mírně snižují dojem především z teoretické části práce. Zadání diplomové práce bylo splněno. Student prokázal orientaci v dané problematice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji projekt k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 103200