KURIÁL, J. Badmintonové rakety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležal, Pavel

Cílem bakalářské práce Jakuba Kuriála je literární rešerše materiálů používaných na výrobu badmintonových raket a jejich výpletů. Práce je zaměřena na historický vývoj konstrukce raket a materiálů používaných pro výrobu, aplikaci současných materiálů a technické požadavky. V práci se autor zabývá rozborem materiálů používaných při výrobě sportovního vybavení pro badminton, vývojem v používaných materiálech a materiálových vlastnostech jednotlivých částí. V neposlední řadě je v práci věnován i prostor pro posouzení dalšího vývoje v tomto odvětví. Práce je členěna do kapitol a podkapitol, které na sebe logicky navazují. Práce je psaná na dobré technické úrovni. Závěrečná práce Jakuba Kuriála na téma „Badmintonové rakety“ svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Bakalářskou práci Jakuba Kuriála celkově hodnotím známkou "A", tedy výborně a doporučuji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101471