HRNČÍŘOVÁ, B. Zhodnocení finanční situace SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kopecká, Markéta

Bakalářská práce Barbory Hrnčířové se zabývá zhodnocením finanční situace výrobní společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ za pomoci finanční analýzy s cílem formulovat návrhy opatření pro odstranění slabých a posílení silných stránek finančního hospodaření společnosti. Zpracovaná práce má rozsah 66 stran a 9 příloh.V teoretické části studentka podrobně vysvětluje jednotlivé použité metody finanční analýzy, v praktické části vyčísluje jednotlivé ukazatele. Vše je popisováno, analyzováno přehledně s uvedenými logickými závěry. V závěrečné části se studentka správně rozhodla pro zhodnocení investičního projektu pomocí čisté současné hodnoty vzhledem k faktu, že z finanční analýzy podniku je patrná finanční stabilita. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103044