KOLENSKÝ, T. Budič elektromotoru pro letecké aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolka, Zdeněk

Student se ve své bakalářské práci zabývá návrhem a realizací budiče malého elektromotoru ve formě testovacího přípravku, který zároveň splňuje podmínky vybraných článků letecké normy RTCA/DO-160G. Student se věnoval řešení projektu rovnoměrně po oba semestry, na konzultace docházel pravidelně. V některých případech však navrhl ne zcela správné řešení, které bylo pak nutné korigovat. V závěru došlo ke skluzu v postupu prací a některá měření nebyla realizována. Na základě požadavků na odolnost student provedl analýzu příslušných článků normy DO-160 a navrhl zapojení přípravku s H můstkem, který bude využíván pro testování motorků u nově vyvíjeného letounu a pro testování nové součástkové základny pro samotné ochrany. Navržené zapojení realizoval a vytvořil jednoduchý firmware pro řídicí mikrokontrolér. Výsledkem je funkční přípravek. V tomto ohledu bylo zadání splněno. Z důvodu časové tísně v závěru semestru byla provedena jen základní měření. Odevzdaná práce má solidní formální úroveň a obsahuje všechny potřebné informace (schémata, motivy desek, seznamy součástek, software) pro další využití navrženého řešení. Na závěr mohu konstatovat, že student zadání práce splnil a navrhuji bakalářskou práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Vávra, Jiří

Cílem práce bylo navrhnout, realizovat a ověřit parametry budiče elektromotoru 28 V/1 A napájeného z palubní stejnosměrné sítě letounu. Předložená práce má 32 stran čistého textu a 11 stran příloh. Text je rozdělen do čtyř kapitol. Formální zpracování je na odpovídající úrovni s několika výhradami. Text postrádá odkazy na obrázky s patřičným vysvětlením a tím se stává text často nepřehledný. Schémata použitá v návrhové části práce jsou výřezy z celkového schématu v Eagle, ovšem bez náležitého označení signálů, což znesnadňuje orientaci v textu. Předložená práce nerespektuje jednotný obecně zavedený zápis symbolů a jednotek, a přestože je psaná v českém jazyce, číselná vyjádření obsahují desetinou tečku. Celkově se v textu vyskytuje poměrně mnoho překlepů. První kapitola rozebírá požadavky jednotlivých článků normy RTCA/DO-160G. Nikde jsem však nenašel souhrnnou informaci o tom, jaké jsou vlastně požadavky na úrovně odolnosti pro navrhované zařízení. Kapitola 1.6 opomíjí vedené emise, které v případě budiče motoru s několika spínanými zdroji mohou hrát zásadní roli pro kmitočty na spodním okraji sledovaného pásma. Návrh obvodového zapojení v kap. 2 zohledňuje pouze požadavky čl. 22. Klíčový výpočet pro dimenzování ochranné diody obsahuje logický skok a student by jej měl v rámci obhajoby vysvětlit. Koncepce napájení přípravku je založena na použití dvou spínaných zdrojů. V práci chybí odhad potřebného příkonu napájených obvodů a diskuse k volbě zdrojů. Vztahy (2.11) a (2.14) jsou velmi přibližné a spíše by se hodilo uvést charakteristiku filtru. Celkově lze říci, že zvolená koncepce budiče využívá v podstatě katalogová zapojení použitých integrovaných obvodů a lze očekávat funkčnost na první zapnutí. Diskutabilní je pouze řešení nadproudové ochrany, jejíž aktivace v případě zkratu pravděpodobně způsobí reset mikroprocesoru. Rovnicí (2.5) je sice počítána hodnota snímacího rezistoru RSNS, ale dříve než je rovnice uvedena, je konstatováno, že je hodnota zvolena podle doporučení výrobce. Kap. 4 prezentuje jen dvě měření (průběh hran výstupního napětí a spektrum) přestože první kapitola slibuje ověření dalších limitů daných normou RTCA/DO-160G. V případě spektra chybí bližší popis uspořádání měřicího pracoviště. Ze dvou a půl strany kapitoly 4 vyplývá, že pravděpodobně nedošlo k ověření všech parametrů přípravku a též nebyla řešena detekce poruchových stavů motoru. I přes uvedené připomínky mohu konstatovat, že student vytvořil funkční přípravek a zadání práce bylo převážně splněno. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 102246