KMEŤ, L. Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

1. Informace k zadání - splnění Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku informačních a logistických toků. Paní Kmeť zmapovala tyto toky ve firmě ZEBER a navrhla zlepšení, splnila zadání. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Studentka během řešení bakalářské pracovala aktivně, řešení průběžně konzultovala s vedoucím práce, na konzultace byla připravena. 3. Aktivita při dokončování Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah dostatečně a včas konzultován. 4. Formální provedení Práce po formální stránce splňuje požadavky na bakalářskou práci. 5. Práce s literaturou Pracovala s literaturou zcela samostatně, využívala vhodné prameny ve kterých se orientovala s přehledem a výborně je využila ve své práci. 6. Souhrnné hodnocení Paní Kmeť prokázala schopnosti samostané práce, pracovala iniciativně , předložená práce má vysokou úroveň. Navrhuji hodnocení podle klasifikační stupnice 91 A . V Brně dne 6.6.2017 …………………………… Ing. Jiří Špinka

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Vyroubal, Petr

Bakalářská práce paní Lenky Kmeť, na téma Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o., se zabývá mapováním konkrétně vyráběných produktů a průběhů informačních toků a návrhem zlepšení a zeštíhlení činností s těmito produkty souvisejícími. Studentka nás v prvních kapitolách seznamuje s procesní analýzou a metodami a nástroji hodnocení informačních a logistických toků, s popisem principu metody a matematického aparátu, který studentka v praktické části využívá. Dále vybírá výrobkového reprezentanta, na kterém aplikuje teoretické poznatky. V praktické části pak studentka popisuje tvorbu mapy současného hodnotového toku výrobku, s průběžnými časy pro dané komponenty a operace a popisuje montážní schéma. Dílčí časti jsou přehledně zobrazeny ve formě grafických závislostí a tabulek. Studentka pak navrhuje i řešení a hodnotí ho i z hlediska ekonomického. V závěru pak provádí mapování budoucího stavu a provádí zhodnocení. Celou práci hodnotím jako velice zdařilou, po grafické a textové stránce nemám k práci žádné zásadní připomínky, snad jen že tabulky by nemusely být pro přehlednost děleny na více stran. Dále je téma zajímavé i z hlediska toho, že se jedná o konkrétní aplikaci ve firmě. Studentka splnila všechny body zadání a vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm A

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 103360