BOGDAN, M. Numerická analýza interakce dvojčat s precipitáty v hořčíkových slitinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šiška, Filip

Předkládaná práce se zabývá zkoumáním vlivu precipitátů na růst dvojčat v hořčíkových slitinách. Tento problém je řešen pomocí numerických simulací využívajících metodu konečných prvků a krystalovou plasticitu. Student Bc. Miloš Bogdan se aktivně zapojil do všech fází řešení problému, od návrhu modelu, přes konvergenční analýzu až po zpracování a vyhodnocení výsledků. Pro potřeby diplomové práce se také rychle naučil pracovat s pro něj novým FE softwarem. Veškeré úkoly byl schopen plnit samostatně s minimálními zásahy z mé strany. Dokázal tak splnit všechny zadané cíle práce a dosažené výsledky považuji za velmi hodnotné a je plánována jejich publikace ve významném vědeckém časopise. Za jediný drobný nedostatek v práci studenta považuji občasná zpoždění v dodání výsledků. Student Bc. Miloš Bodgan dokázal schopnost pracovat samostatně a kvalitně na zadaném úkolu a jeho práci hodnotím celkovou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gröger, Roman

Diplomová práce se zabývá komplikovaným problémem interakce dvojčat v hořčíkové slitině AZ31 s elastickými precipitáty. Tento problém je studován ve 2D za předpokladu rovinné deformace pomocí metody konečných prvků a metod krystalové plasticity. Tyto výpočty byly realizovány systematicky a získané výsledky přispívají k pochopení dané problematiky. V kapitole 1 a 2 diplomant shrnuje fyzikální, chemické a materiálové parametry hořčíku a jeho slitin, vč. klasifikace podle ASTM. V kapitole 3 uvádí, že k deformačnímu chování těchto materiálů dochází zřídka pomocí skluzu (díky nízké symetrii krystalu a s tím spojeným malým počtem skluzových systémů) a častěji pomocí dvojčatění, uvádí značení dominantních skluzových systémů, dvojčatových rovin a směrů dvojčatění. V kapitole 4 je pak popsána fyzikální podstata metody konečných prvků a její použití k určení rovnovážného stavu soustavy. V kapitole 5 uvádí diplomant hlavní cíle této práce. Vlastní řešení daného problému je uvedeno v kapitolách 6 (definice numerického modelu) a 7 (výsledky) následovaných diskuzí v kapitole 8 a závěry v kapitole 9. Vlastní text práce je mírně nevyvážený, kde značný podíl textu tvoří úvod a všeobecně známé principy, jako např. mechanismy pohybu dislokací a popis funkce dislokačních zdrojů, které nejsou přímo relevantní řešenému problému. Na druhou stranu práce postrádá detailnější vysvětlení algoritmu výpočtu, např. formou vývojového diagramu. Tato práce nicméně splňuje všechny formální požadavky a lze očekávat, že výsledky získané v tomto diplomovém projektu budou publikovány v seriózních impaktovaných časopisech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101721