ŠKOLOUD, M. Měření pomocí Ballbar os CNC strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vetiška, Jan

Práce se zabývá stále aktuálním tématem geometrické přesnosti obráběcích strojů. Student pracoval samostatně podle pokynů vedoucího práce se zájmem o téma, splnil všechny body zadání. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá, v práci se vyskytuje minimum pravopisných chyb. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Holub, Michal

Předložená bakalářská práce je zaměřená na zkoušku kruhové interpolace pro CNC obráběcí stroje. V práci jsou prezentovány přístroje vhodné pro tento typ zkoušek. Následně jsou provedené zkoušky na stroji MCV a provedeno vyhodnocení zkoušek. Práci musím vytknout grafickou úpravu, která neodpovídá směrnici pro závěrečné práce. Dále grafické znázornění výsledků měření není provedeno optimálně. Nelze z nich zřetelně vyčíst chyby měření a ověřit správnost měření. Zde bych volil jiné měřítka zobrazení. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96917