KUČEROVÁ, S. Energetické využití slunečního záření v Jihomoravském kraji , posouzení vlivů na životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Všechny předpokládané cíle bakalářské práce byly beze zbytku splněny. Formální úprava, logické členění,obrazové přílohy a jazyková úroveň předkládané práce je vysoká. Autorka pracovala samostatně a v přiměřené míře využívala i externí konzultace při řešení práce. Prokázala dobrou orientaci v problematice energetického využití slunečního záření a měření meteorologických parametrů. Kladem předkládané práce je velmi fundovaně provedená interpretace výsledků a jejich diskuze. Závěr, že je nezbytné provádět místní šetření mikroklimatických podmínek pro termické systémy je správný a je zcela odlišný od publikačně běžně uváděných údajů, které spoléhají na generalizované modely. Výbornou úroveň bakalářské práce mírně snižuje výběr citované literatury, zejména odkaz typu Wikipedie lze jistě nahradit zdrojem recenzovaným. Celkově však práci hodnotím - výborně - a doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zmeškal, Oldřich

Zadání práce je splněno pouze částečně. Hodnocení fotovoltaických a termických systémů nemá stejný rozsah - větší pozornost je věnována fotovoltaickým systémům. Asi polovina informačních zdrojů je z internetu, tj. popularizujícího charakteru. Je třeba si uvědomit, že jejich věrohodnost může být nízká, u většiny citovaných odborných publikací chybí ISBN, resp. ISSN. V textu se objevují terminologické nepřesnosti (str. 12 - foton vs. gama záření, "Slunce" vs. "slunce", solární články vs. fotovoltaické články), které jsou důsledkem "laické" popularizace a nekritického přebírání textů z použitých zdrojů. Z typografického hlediska bych uvedl především nesprávný zápis vztahů a jednotek (např. na str. 12 - 15, nízkou kvalitu převzatých grafů.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 18719