PROUZA, J. Flíčková anténa s fraktálním vzorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Cílem bakalářské práce bylo prakticky se seznámit s planárními anténami, jejichž struktura v sobě zahrnuje fraktální vzory. Vliv fraktálních vzorů na chování antén měl být prozkoumán pomocí vhodně zvolených simulací a měl být ověřen experimentem. Student se v práci věnoval Sierpinského trojúhelníku (flíčková anténa) a Kochově vločce (anténa s porušenou zemí). Oba typy antén nasimuloval s různými řády fraktálů v programech ANSYS HFSS, CST Microwave Studio a ANSYS Designer. Kochova vločka byla následně vyrobena a proměřena. Porovnání výsledků měření a simulací vykázalo dobrou shodu. Zadání bakalářské práce tak bylo beze zbytku splněno. Student pracoval na projektu soustavně, samostatně a se zájmem. Jeho práci hodnotím známkou A / 92.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Pítra, Kamil

Student se ve své bakalářské prácí zabýval návrhem flíčkové antény s fraktálním vzorem. Po krátkém a vystižném úvodu následuje vlastní jádro bakalářské práce. K této části mám námitek ke způsobu řešení. Není možné, převzít rozměry publikované anténní struktury a bez přepočtu ji na zvolený substrát realizovat a porovnávat s výchozí publikací. Nemohu souhlasit s tvrzením „sloužila hlavně pro vyzkoušení možností použité technologie leptání na drobnou strukturu, jakou Sierpinského motiv je”. Výsledky nejsou relevantní a uniká mi význam tohoto kroku. V další části předložené práce student navrhuje flíčkovou anténu, fraktální anténu s periodickou zemní plochou a prezentuje své závěry, se kterými lze souhlasit, ale zcela postrádám vypočtené disperzní diagramy řešených periodických struktur. Tudíž nelze ověřit správnost návrhu. Oceňuji studentovu snahu o ověření svých návrhů ve třech komerčních softwarech. Následuje kapitola zabývající se návrhem kruhově polarizované antény. Kde student provedl návrh a pomocí parametrické analýzy hledá optimální řešení. Zde bych očekával, že sledovaný parametr nebude pouze činitel odrazu, ale i axiální poměr. Na základě svého návrhu student realizoval kruhově polarizovanou anténu a tímto splnil zadání své diplomové práce. Výsledky měření směrových charakteristik nejsou příliš uspokojivé, zejména dosažený zisk je zarážející. Příliš nesouhlasím s tvrzením, že na vině jest posunutí konektoru o několik milimetrů. Jedná se o kruhově polarizovanou anténu, kde hlavní výhoda je právě možnost libovolného natočení vůči vysílací anténě bez polarizačních ztrát. Zcela postrádám měření axiálního poměru, tudíž tvrzení, že anténa je kruhově či elipticky polarizována není doložitelné. Přes zjevné nedostatky je práce na dobré technické úrovni, sepsána srozumitelně s minimem gramatických chyb. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 102278