MUSIL, Š. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Autor cíl práce splnil. S jistými úpravami je možné navržené řešení uchopit jako podklad pro návrh výsledného řešení ve společnosti. V rámci řešení postrádám posouzení kapacity úložiště s předpokládaným nárůstem dat. Otázka: 1. Jaký plán záloh by jste navrhl pro Vaše řešení? 2. Jaká by měla být specifikace switche, který v návrhu používáte?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kučera, Jakub

Student předložil bakalářskou práci na téma “Zálohování dat a datová úložiště” s konkrétním praktickým zaměřením na společnost ITW PRONOVIA, s. r. o., kde je student zaměstnán na částečný úvazek jako IT správce sítě. Cílem jeho práce byla analýza současného stavu zálohování dat a datového úložiště ve shora uvedené firmě, a následný návrh vhodného řešení a optimalizaci do budoucna, a to s ohledem na velmi výrazně vzrůstající objem dat a na to navázané zaplnění současného datového úložiště. Současně se také student zabýval problémem a následně řešením zabezpečení datového úložiště z hlediska jeho fyzického umístění, kdy stávající hardware je umístěn v jedné technické místnosti a v případě havárie by mohlo dojít k poškození všech datových úložišť a kompletní ztrátě dat.V tomto ohledu student k bakalářské práci přistoupil velmi zodpovědně s tím, že úvodem své práce vymezil s použitím odborné literatury teoretické pojmy, které dle mého názoru pomohou uchopit jeho následné praktické navázání i laické veřejnosti, především pak vyššímu managementu společnosti, který teoreticky bude rozhodovat o investici navržené v závěru bakalářské práce.Následně byla provedena analýza současného stavu, kdy tuto použitou metodu považuji za nejvhodnější v souvislosti s cílem této práce, kdy jiná metoda by nebyla schopna vytvořit předpoklady pro následný návrh řešení v této oblasti. V této části zejména oceňuji tvorbu vlastních grafů a statistik, ze kterých je zřejmá zejména zaplněnost kapacity diskového pole a každoroční nárůst objemu ukládaných dat s tím, že tyto znovu mohou být velmi výrazným přínosem při následném rozhodování o navrženém rozšíření datového pole. Student v této části dospěl ke zcela logickému závěru, že současná kapacita datového úložiště bude v nejbližší době několika měsíců vyčerpána, a proto se v praktické části své práce, která je dle mého názoru minimálně velmi vhodným podkladem pro budoucí faktické řešení shora uvedeného problému ve společnosti ITW PRONOVIA, s. r. o., zabývá řešením tohoto problému. Zejména oceňuji studentův přístup navrhnout řešení, které bude zcela plynule navazovat na řešení současné, tedy řešení, které bude kompatibilní se současným provedením a nebude potřeba celková změna používaného systému, což se mimo jiné výrazně promítne do výsledných nákladů na rozšíření datového úložiště.Oceňuji zejména studentův návrh duální páskové knihovny, která tak zajistí ochranu a bezpečnost dat v případě jakékoliv technické či přírodní havárie v technické místnosti budovy Powertrain Plastics, kdy duální systém zálohy bych zcela jistě předmětné firmě doporučil, neboť v současném provedení zálohy chybí. Naopak bych v této části studentovi vytkl opomenutí specifikace switche, který v jeho návrhu hraje velmi důležitou roli, přesto však nebylo konkretizováno provedení tohoto zařízení. Dále ve výsledném návrhu, případně v závěru zcela chybí uvedení celkové kapacity úložiště dat po studentem aplikovaném návrhu řešení, a zároveň chybí navázání na vývoj nárůstu dat, kdy student nespecifikoval, na jak dlouhou dobu bude tato navýšená kapacita dostatečná. Student práci strukturoval dle pokynů a směrnic Fakulty Podnikatelské, Univerzity VUT. Použitá terminologie zcela odpovídá úrovni bakalářské práce. V této části bych studentovi vytkl občasné gramatické chyby v textu, jako např. strana 11 “proto společnost musí podniknout kroky (chybí čárka) které povedou k řešení tohoto problému.”, strana 25 “ITW PRONOVIA, s.r.o. sídlí ve Velké Bíteši (chybí čárka) kde je její součástí několik objektů, nebo strana 38 “aby nevznikli (y) problémy s kompatibilitou”. Na výsledném dojmu z práce však toto nezanechalo negativní stopu. Drobnou připomínku mám k číslování stránek, neboť font čísel neodpovídá shora uvedené směrnici.Práci s informačními zdroji považuji za zcela dostatečnou, pro případnou diplomovou práci studentovi doporučuji více listinných nežli elektronických zdrojů.Celkově doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm C.Tedy: Kl

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 103603