TOMAŠTÍK, F. Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na tento typ práce. Student prokázal schopnost aplikovat znalosti nabyté během studia. Pozitivně musím hodnotit přístup studenta k tvorbě práce. Jednotlivé kroky i postup práce průběžně konzultoval a to nejen s vedoucím práce, ale i se společností, pro kterou práci zpracovával. Student výsledky ověřoval použitím několika metod hodnocení investic. K obhajobě doporučuji odpovědět následující otázku: Proč jsou úvěry a leasingy počítány se splatností na pět let, když pořizovaný majetek se z daňového hlediska odepisuje tři roky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kašpárek, Jan

Bakalářská práce podává přehled možností financování dlouhodobého majetku a pro konkrétní případ financování koupě počítačových sestav dává konkrétní doporučení pro manažerské rozhodnutí. Interpretace dosažených výsledků a vyvození adekvátních závěrů by mohlo být formulováno sofistikovaněji a zohledňovat více ekonomických souvislostí. Použité zkratky a výrazy nebyly vždy v textu úplně vysvětleny, čtenář by bez základních ekonomických znalostí textu ne vždy 100% rozuměl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103232