MINDL, P. Zvýšení kapacity výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Předložená práce je zpracována velmi pečlivě. Autor správně uchopil nástroje metodiky štíhlé výroby a aplikoval je ve výrobním podniku. Po zavedení návrhu do reálné výroby se nejen navýšila kapacita výrobní linky, ale došlo také ke snížení nákladů na výrobu. Práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jaké neočekávané problémy se vyskytly (nebo mohou vyskytnout) při zavádění vašeho návrhu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žákovská, Martina

Student zpracovával komplexní téma navýšení kapacity výroby malých roušek na provoze K1 ve společnosti Hartmann - Rico, a.s. Proces výroby byl na začátku analýzy nestrukturovaný, nestandardizovaný a s chybějícími informace v základní struktuře dat. Z tohoto důvodu student nejprve vypracoval databázi produktů pro rozhodnutí, na kterou část produktu optimalizaci zaměřit. Pracoval samostatně po celou dobu analyzování výrobního procesu a navržené řešení studenta se stalo součástí projektu, který se bude ve firmě realizovat. Cíle stanovené v práci byly naplněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102022