NOVÁK, M. Vliv podleptání plazmonických antén na jejich optickou odezvu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šamořil, Tomáš

Student Martin Novák se v rámci své diplomové práce věnoval zcela jiné problematice než v rámci předchozího bakalářského studia. I přesto se dokázal v oblasti selektivního mokrého leptání křemíku a experimentálního či teoretického určování optických odezev plazmonických antén poměrně rychle zorientovat. Dosažené výsledky jsou dobrým základem pro další studium vlivu podleptání zlatých plazmonických antén na jejich optickou odezvu, avšak z důvodu podcenění časové náročnosti práce nebylo dosaženo dostatečného souhlasu výsledků experimentu s teorií. Zároveň se nedostatek času projevil na formálních náležitostech práce, proto navrhuji ohodnotit jeho práci stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nebojsa, Alois

Předložená práce je zpracována přehledně a svědčí o dobré orientaci autora v dané problematice, stejně jako o zvládnutí výpočetních a experimentálních metod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101589