BERAN, J. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autor přistupoval ke zpracování bakalářské práce zodpovědně. Velmi pozitivně hodnotím jeho ochotu nezůstat na standardní úrovni bakalářských prací a snahu posunout se při zpracování ke komplexnějšímu pojetí. Předložená práce je kvalitní, zpracované návrhy mají realizační potenciál a jejich přínos je rovněž odůvodnitelný. Práci doporučuji k obajobě. Otázky Vysvětlete logiku návrhu ve smyslu role online marketigu v tvorbě hodnoty a vazby na další navrhovaná opatření. Jak by bylo možné v práci uplatnit porovnání pohledů 4P a 4 C?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce vychází z reálně situace firmy. V obecné rovině je správně formulován. V upřesnění v kapitole 1 jsou některé zavádějící informace (např. zmínka o Maďarském a Polskám trhu nebo formě internacionalizace), nicméně při vlastním zpracování se autor drží cílů v zadání.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Vymezení metodického přístupu je z pohledu analytické částí obecnější, ale pro potřebu bakalářské práce je vyhovující. Rozsah teoretických východisek je spíše nadstandardní. Je to dáno autorovou snahou získat přehled o všech potřebných oblastech, které v řadě ohledů přesahují obvyklé zaměření bakalářských prací. Zvolený teoretický základ odpovídá řešenému problému.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Struktura analytické části je poměrně komplikovaná a snižuje přehlednost práce. Některé analýzy mají spíše popisný charakter, nicméně analyzovanou oblast popisují dobře. Na druhé straně konkurenční srovnání (uvedené v přílohách) je provedeno detailně a je založené na kvantitativním hodnocení. Vyžití hodnotového řetězce je v přijatelné, zdůraznění klíčových hodnot, které je společnost vytvářet je správné. Výsledky SLEPT analýzy by mohly být lépe využity pro podporu argumentace o jisté podobnosti trhů. Každopádně jsou zde obsaženy v zásadě relevantní údaje. Velkou pozornost autor věnoval vymezení a hodnocení rakouského trhu, kde se neomezuje pouze na popis, ale snaží se i o využití kvantifikovatelných údajů. Autor zpracoval relevantní informace, z nichž ne všechny jasně prezentuje. využití SWOT analýzy je pouze základní, formulovaný závěr analýzy mohl lépe zdůraznit význam zjištění týkajícího se současného nastavení online marketingu.
Praktická využitelnost výsledků C Východiska návrhové části se odkazují na správné závěry, jejich prezentace mohla být ovšem jasnější. Každopádně autor velmi dobře vychází z principů popsaných v teoretických přístupech z oblasti konkurenčního chování a internacionalizace. Struktura návrhové části správně vychází z hodnotového řetězce, kdy se autor snaží o využití kvalitně nastaveného online marketingu a realizaci potřebných změn, pro zajištění minimálně stejné úrovně hodnoty, jakou firma dosahuje na domácím trhu. Navrhovaná opatření vymezují rámec chování. Při jejich realizaci by bylo vhodné jejich další detailnější rozporcování ve smyslu plánu realizace. Podobně u zhodnocení dopadů a přínosů by bylo vhodné jednotlivá tvrzení detailněji podložit. Návrhy jsou však logické a mají potenciál pro realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Některé části (zejména analytická) mají poměrně komplikovanou strukturu. Za dílčí formální nedostatek lze považovat horší tiskovou kvalitu některých vložených obrázků.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A V práci neshledávám zásadní nedostatky z pohledu práce s informačními zdroji
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Autor práci zaměřil na posílení konkurenční pozice firmy prostřednictvím expanze do zahraničí. Primárně se v této souvislosti věnoval marketingové online komunikaci. Provedené analýzy jsou rozděleny na interní a externí faktory. Analýza interních faktorů je strukturovaná systematicky dobře, oceňuji, že se věnuje i interním faktorům hodnotového řetězce. V analýzách externích faktorů se věnuje zvolenému rakouskému trhu a analyzuje jednak faktory obecného okolí a rovněž konkurenčního prostředí. K těmto analýzám mám následující poznámky: - V cílech práce jsou, jako možnosti volby zmíněny maďarský a polský trh. Není zcela zřejmé, z čeho plyne finální volba rakouského trhu. - Především u obecného okolí firmy a využité SLEPT analýzy jde více o popis aktuální situace v daném prostředí. Je škoda, že autor nedokázal zdůraznit jaké konkrétní příležitosti a hrozby z dané situace pro firmy plynou. Příležitosti a hrozby jsou pak jen shrnuty ve SWOT matici v závěru analytické části. Z provedených analýz plyne neobratně formulovaný závěr o využívání online komunikačních nástrojů, kde měla být zdůrazněna potřeba zaměřit se při vstupu na rakouský trh na celý hodnotový řetězec. Návrhy pak tyto analytické závěry respektují a jsou připraveny jako podklad pro rozhodování o případné praktické realizaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 103443