VYKOUKAL, T. Simulace zkratových zkoušek ve zkratové zkušebně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

Student vypracoval práci na téma " Simulace zkratových zkoušek ve zkratové zkušebně“. V rámci práce se student zabýval tvorbou simulačního modelu zkratové zkušebny a identifikací parametrů. Student pracoval samostatně až na drobné výjimky, pravidelně konzultoval, plnil všechny zadané úkoly. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Valenta, Jiří

Student Tomáš Vykoukal předložil k obhajobě bakalářskou práci s názvem Simulace zkratových zkoušek ve zkratovně. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol včetně úvodu a závěru. První čtyři kapitoly jsou popisného charakteru. V první kapitole (úvodu) jsou zmíněny základní vlastnosti synchronního stroje. Ve druhé kapitole je stručně popsáno zapojení zkratové zkušebny na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. K této kapitole mám následující připomínky. V Tabulce 2 se uvedené hodnoty indukčnosti a odporu netýkají jednotlivých cívek, ale vždy všech cívek zapojených do série od začátku cívky 1 do konce dané cívky. Tato skutečnost mohla způsobit odlišné hodnoty při simulaci a měření. Na str. 10 se v posledním odstavci píše o rozváděči měření napětí, kdy je napětí měřeno pomocí měřicího transformátoru proudu! Obrázek 1 je špatně čitelný a neodpovídá aktuální situaci, lépe by bylo místo kopie vyhotovit nový dle skutečnosti. Kapitola třetí potom ve stručnosti pojednává o prostředí MATLAB s nadstavbami Simulink a knihovnami Simscape a Simscape Power Systems, které bylo vhodně zvoleno pro simulaci zkratových proudů na zkušebně. Čtvrtá kapitola popisuje teorii průběhu zkratového proudu u synchronního generátoru. K této kapitole mám následující poznámky. Vztah (4.1) je chybný. Z textového popisu nad vztahy (4.4-4.6) by vyplývalo, že popisují tři složky proudu budicího vinutí, přitom popisují celkový průběh zkratového proudu v jednotlivých fázích statoru. Vlastní těžiště práce obsahují kapitoly pátá a šestá. Kapitola pátá se věnuje určení vlastních a vzájemných indukčností a odporů jednotlivých částí proudovodné dráhy od generátoru ke dvěma zkratovým stolicím. Po změření geometrických rozměrů a charakteristik využil student možností programu FEMM pro výpočet indukčností a odporů. Bohužel program FEMM pracuje pouze s 2D oblastí a skutečná 3D geometrická konfigurace bude mít o něco jiné hodnoty indukčností, což však student nemohl ovlivnit. Vlastní simulace zkratových proudů byla provedena a popsána v kapitole šesté, kdy student nejprve sestavil a odladil dva modely – první při uvažování samostatného generátoru s jednoduchou zátěží a poté konečný model až k přívodu ke stolici ZS1. Po odladění modelu student porovnal simulované výsledky se změřenými pro skutečnou efektivní hodnotu proudu cca 21 kA. Student tuto efektivní hodnotu asi z nepozornosti v závěru porovnal s maximální ustálenou hodnotou ze simulace (rovněž cca 21 kA). Rozdíl mezi skutečností a simulací mohl v tomto případě navíc ovlivnit fakt, že u simulace se dle obrázku modelu předpokládal pravděpodobně konstantní budicí proud z budiče, kdežto u zkoušky byl zvolen režim buzení na udržování konstantního svorkového napětí zavzorkovaného po cca 26 ms od začátku zkratu. Z pohledu stylizace vět mohlo být práci věnováno více pozornosti – zejména kapitola pátá a částečně i šestá má místy netechnické či velmi jednoduché vyjadřování na úrovni základní školy. Z častého použití první osoby množného čísla není dále zřejmé, zda se jedná jen o nevhodnou stylizaci, či zda student pracoval na těchto částech s někým jiným, což by však mělo být v tomto případě uvedeno - student by měl vyjasnit při obhajobě práce. Rozměry přípojnic se v technické praxi udávají v mm, nikoliv v cm. Závěrem lze říci, že za hlavní přínos práce považuji vytvoření základního modelu zkratovny, který v hrubých rysech odpovídá skutečnosti. Uvedený model by bylo vhodné v budoucnu (už v rozsahu diplomové práce) vylepšit, a ten by se tak stal výrazným pomocníkem při cejchování obvodů v laboratoři. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 100400