SOKL, A. Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Karel

Předložená práce je zpracována v rozsah 48 stran, s průběžně řazenými obrázky a tabulkami. Z metodického hlediska vycházel student z doporučených zásad pro zpracování pro VŠKP a o tématu pojednal celkem v pěti logicky navazujících kapitolách. Přehledně shrnul poznatky o materiálech používaných v medicíně na výrobu různých druhů stentů. Na základě získaných informací zformuloval závěry, které jsou výstižné, věcné a terminologicky správné. Lze konstatovat, že student přistoupil k řešení zadaného tématu zodpovědně a předkládaná práce je na dobré úrovni. Je psána čtivě a srozumitelně, bez vážných gramatických chyb a jiných formálních nedostatků. Informace pro zpracování bakalářské práce čerpal z celkem devadesáti zdrojů. Jeho přístup ke zpracování tématu lze označit za velice aktivní. Práci proto hodnotím známkou „výborně“ a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101477