PITEĽ, Š. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Autor cíl práce splnil. Lépe mohla být v praktické části rozpracována implementace navrženého řešení. Také v analýze rizik, kterou autor uvádí v analýze, mohly být rizika přesněji odstupňována podle priority a dopadu následků. Otázka: 1. Která rizika považujete za prioritní, tedy ta, kde vidíte největší nebezpečí pro Váš návrh? 2. Jak bude probíhat vlastní záloha (přepsáním, přírůstkově,....) a v jakých časových intervalech?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blažek, Ľubomír

Autor spracoval bakalársku prácu, v ktorej navrhol riešenie zálohovacieho systému dát pre malú rozrastajúcu sa spoločnosť, čím splnil zadaný hlavný cieľ. Tematika zálohovania dát býva práve v malých a stredných spoločnostiach mnohokrát podceňovaná a zanedbávaná, čo môže v konečnom dôsledku daným spoločnostiam uškodiť. Túto problematiku autor opisuje v analýze súčasného riešenia. Pozitívne hodnotím analýzu rizík v analytickej časti, ekonomické zhodnotenie a reálnosť vybraného riešenia v praktickej časti bakalárskej práce. Priestor na zlepšenie vidím pri rozpracovaní implementácie daného riešenia. V praktickej časti autor preukázal potrebnú znalosť danej problematiky, pričom vybrané riešenie odpovedá momentálne najvýhodnejšej alternatíve zálohovania dát pre vybranú spoločnosť. Prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103604