KALUS, J. Zhodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Problematika finančního hodnocení je téma podprůměrně obtížné, řešení a postupy vedoucí k němu nemohou být nijak inovativní. Využití práce je pouze v praktické úrovni. Zpracování práce probíhalo v poměrně velkém časovém spěchu, což se bohužel odrazilo i na kvalitě. Zásadním pochybením je nedostatečně rozpracovaná návrhová část. Pokud autor navrhuje nákup nového IS, musí být provedena i ekonomická evaluace. Podobně i u ostatních řešení. Takto koncipované návrhy mohou být účinné, ale důkaz pro tento fakt práce neobsahuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Pivodová, Martina

Student si vybral pro svou bakalářskou práci nenáročné téma, zhodnocení finanční situace podniku. Student si nerozvrhl správně čas na zpracování bakalářské práce, což ovlivnilo negativně úroveň bakalářské práce. Týká se to návrhové části a závěru, ale i formální a především jazykové úrovně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 101639