TŮMA, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Ve Vaší bakalářské práci na str. 60 uvádíte návrh "Zavedení faktur s opožděnou dobou splatnosti". Návrh vysvětlete. Uveďte, na základě čeho jste stanovil hranici výše objednávek alespoň 20000,-Kč /měsíc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl bakalářské práce v kapitole „Cíl a metodika práce“ je presentován nevhodně. Student zároveň neuvádí, jaká rizika by chtěl eliminovat. "Hlavním cílem této práce je vypracování finanční analýzy na vybranou společnost a následně navrhnout řešení, které společnosti pomohou odstranit existující rizika." Dílčí cíle nejsou v práci rozpracovány. Lze však konstatovat, že student ve větší míře cíle uvedené v zadání bakalářské práce splnil.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Analýzy uvedené v teoretické části bakalářské práce nejsou uvedeny v jejich logickém pořadí, tzn.počínaje analýzou vnějšího prostředí. Student započal východiska finanční analýzou. V kapitole 2.5.2 na str.30 student zaměňuje součásti analýzy vnějšího prostředí s analýzou SWOT. Analýza SLEPTE/PESTLE není v rámci východiskové části práce důsledně rozebrána.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D V praktické části práce student již aplikoval analýzy v jejich logickém pořadí. U tab. 4 na str. 34 není uveden zdroj. Některé součásti SLEPTE analýzy v praktické části nejsou důsledně rozpracovány. Např. "Co se politického hlediska týče, dochází v rámci oboru a celkově otázek ohledně tabákových produktů ke značným restrikcím. Příkladem je zákaz kouření, který nabývá platnosti od 31. května 2017." Některé faktory SLEPTE analýzy student nepochopil. Např. "Vzhledem k oboru podnikání společnost Gradimo není přímo ovlivněna technologickým pokrokem, ovšem dalo by se zde zauvažovat o systémech evidence tržeb, ve formě nařízení o elektronické evidenci tržeb, kdy bylo potřeba poupravit současný systém fungování společnosti a zajistit jeho sjednocení s elektronickou evidencí tržeb."
Praktická využitelnost výsledků D Některé návrhy nejsou zpracovány v souladu s výsledky provedených analýz. Např. zavedení velkoskladu Návrh na snížení stavu zásob není podložen výpočtem. Z návrhu není jasné, o kolik by měl stav zásob klesnout a jak by se to projevilo v ukazatelích aktivity. Lze také spatřovat určitý konflikt mezi tímto návrhem a návrhem na zavedení velkoskladu. Návrh "Zavedení faktur s opožděnou dobou splatnosti" není podložen výpočtem. Z návrhu není patrné, co student rozumí "poslušností klienta při placení", proč by měla být tato výhoda nabízena u objednávek přesahujících hranici 20000,-Kč a jaké by byly dopady na dobu obratu pohledávek, potažmo likviditu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Student při psaní práce často využívá první osobu množného čísla, což v případě kvalifikační práce považuji za nevhodné. Např. "Jak si můžeme povšimnout celková aktiva v období 2011-2015..." Tab. 7 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty uvedená na str. 39-41 je nepřehledná. V tab. 11 na str. 46 nejsou uvedeny u výsledků ukazatelů jednotky. Výsledky nejsou zaokrouhlovány jednotně na dvě nebo na čtyři desetinná místa. Užití takového počtu desetinných míst je nepřehledné. V tab. 13 na str. 49 - rentability se uvádí obvykle v procentech. Ukazatel ROI – Return on Investment se obvykle kalkuluje jako EBIT / (Celková aktiva - Krátkodobé cizí zdroje). Způsob výpočtu se však může dle autora odborné publikace odlišovat.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Štěpánková, Vladěna

Diplomant ve své práci splnil stanovený cíl, kterým bylo provedení analýzy vybraného podniku a stanovení návrhů na zlepšení stávající situace. Vlastní návrhy vychází z předchozí analýzy a jsou popsány jak z hlediska ušetřených nákladů, tak i navýšení případného zisku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 99636