KLOUDOVÁ, T. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalíková, Eva

Práce se zabývá analýzou finančních ukazatelů podniku. Teoretická část je pečlivě rozpracovaná, vybrané statistické metody a regresní modely jsou adekvátní, ale nejsou všechny použité v analytické části práce. Analytická část je velmi přehledně zpracovaná. Návrhová část obsahuje podrobné shrnutí celé práce a vlastní návrhy řešení. Ty ovšem nejsou příliš podrobně specifikované a jsou řešeny hodně obecně. Doplňující otázky: Bylo by možné pro ukazatel okamžité likvidity použít při vyrovnávání časové řady metodu klouzavých průměrů? V návrhové části je uvedeno, že při poklesu hodnot ČPK by bylo potřeba zavést určitá opatření. Můžete tato opatření blíže specifikovat? Dále je uevedno, že roste doba obratu závazků. Nejsou ale uvedeny žádné vlastní návrhy pro řešení této situace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a strukturou. Autorka vhodně využila vybrané literární zdroje a sestavila obsahově srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autorka analyzuje zvolenou společnost s využitím strategické analýzy a vybraných ukazatelů finanční analýzy. Autorka v práci prokázala schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na dobré úrovni, i když obsahuje řadu překlepů, např. ve vzorcích pro výpočet koeficientu růstu a průměrného koeficientu růstu, poznámky autorky, a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny. V případě návrhové části by bylo vhodné pro některé návrhy jejich podrobnější rozepsání vzhledem k analyzované společnosti. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 103544