JUŘIČKA, M. Marketingový výzkum pro vybranou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce postrádá ucelené ekonomické zhodnocení návrhů. s tím souvisí i následující dotazy: 1) Jakým způsobem byla zajištěna validita a reliabilita provedeného výzkumu? 2) Zhodnoťte vaše návrhy ekonomicky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor provedl analýzy vnějšího a vnbitřního prostředí, jenž měly být podkladem pro plán, volbu a přípravu výzkumu. V práci by bylo vhodné více propojit a zdůraznit tyto dvě části, a jasně zdůvodnit volbu a výběr metody dotazování.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Výsledky výzkumu jsou interpretovány grafy, není zcela jasná validita a reliabilita výsledků. Interpretace je spíše informativní. Některé terminologické nesrovnalosti: Co to je kvantitativní metoda dotazování?
Praktická využitelnost výsledků C Práce řeší praktický problém spokojenosti zákazníkův konkrétní firmě, předpokládá se využití závěrů výzkumu v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Splňuje požadavky na tento typ práce až na drobné nesrovnalosti. Např. Graf č.5 v nekvalitním provedení. Tabulka č.2 nepřesnosti v označení (vnitřní atributy organizací) a (vnější atributy prostředí)?
Práce s informačními zdroji, včetně citací B U některých části nejsou zcela jasné citace (např. str.27, kap. 2.4.1) nebo jsou drobné chyby v citacích (str.25).
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

(Hons), Simona Malanová BA

Stanovené cíle této bakalářské práce byly naplněny. V teoretické části se autor věnuje vymezení stěžejních teoretických poznatků a přístupů týkajících se marketingového výzkumu. V praktické části logicky propojuje teoretické přístupy na vybranou firmu: 1CSC a.s.. Autor se věnuje detailnímu analyzování vnitřního i vnějšího prostředí firmy, poznatky shrnuje ve SWOT analýze. Autor zjišťuje spokojenost zákazníků firmy 1CSC dotazníkovým šetřením, aby mohl následně navrhnout a vylepšit jednotlivé aspekty, které zákazníci považují za důležité.Doplňkovým cílem práce bylo vypracování návrhu webového prodeje (zavedení eshopu pro ulehčení prodeje skladových zásob), což by podle návrhu autora (a po konzultaci s vedením firmy) mělo vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Autor tento projekt popsal, přidal otázky na projekt do dotazníku a zjistil, že by zákazníci tento projekt ocenili. Celkové vyhodnocení dotazníku je spíše informativního rázu, mohlo být využito více statistických metod. Je vidět, že se autor v problematice firmy 1CSC velmi dobře orientuje, finanční stránka navrhovaných řešení by však mohla být podrobněji propracována. V závěru práce autor podává návrhy na zlepšení situace ve firmě doplněné o pohled na konkurenci.Předložená bakalářská práce splňuje obsahové i formální nároky na závěrečné práce a jako oponent ji shledávám dobře zpracovanou a hodnotím známkou „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94992