KLINGER, E. Podnikatelský záměr – založení a provoz crossfitové posilovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Adametz, David

Bakalářská práce studenta je věnována vypracování podnikatelského záměru, jehož cílem je založení crossfitové posilovny. Tento cíl lze považovat za splněný, ačkoli použité metody a postup řešení nejsou úplně vhodné. Vhodný by byl zejména detailnější rozbor ekonomické stránky projektu a naprosto zde chybí jakákoli strategie, cíle firmy a dlouhodobé finanční plány. Praktická část je dle mého názoru zpracována až příliš povrchně a nepodává reálný obraz o proveditelnosti a smysluplnosti založení takového podniku. Oceňuji však studentovu iniciativu ve formě dotazníku.Práce jako taková má velice dobrou jazykovou úroveň bez gramatických chyb a překlepů. Student používá správnou terminologii a formálně je práce bez větších chyb. Pouze na několika místech se objevují nedostatky ve formě prázdných míst (viz str. 18, 27), věty a tabulky rozdělené stránkou, či špatná grafická úprava tabulek (viz str. 23). Bezchybná je pak práce s informačními zdroji, kterých je přiměřené množství, a student je v textu správně cituje.Práce a návrh řešení má jen velice malý přínos pro praxi a její zpracování není dostatečně detailní pro případné investory.Předložená bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práce tohoto stupně.S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci:D - Uspokojivě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 99860