KIAC, M. Aplikace pro zpracování obrazu na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Student vypracoval bakalářskou práci podle zadání. Aplikace byla testování jak v emulátoru systému Android, tak na reálném zařízení a to s velmi dobrými výsledky. Student byl během řešení práce aktivní, přinášel vlastní možnosti řešení problematiky. Celkově práci hodnotím jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Říha, Kamil

Předložená práce obsahuje řešení poměrně složitého úkolu, které je navíc dle zadání implementované na platformě Android, což představovalo pro studenta další komplikaci. Věcně je možné konstatovat, že studen splnil zadání a implementoval aplikaci, která realizuje všechny funkce, které logicky vyplývají z řešeného problému, včetně grafického uživatelského rozhraní. Předložený text se zaměřuje spíše na popis vytvořené aplikace, méně pozornosti je věnováno teoretickému rozboru. To je možné spolu s drobnostmi typu nepřesné formulace atp. chápat jako faktor snižující celkovou kvalitu práce, rozhodně však ne pod běžný bakalářský standard.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 101833