ČÁSAR, O. Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Foral, Štěpán

Student Ondřej Čásar se ve své práci Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI zabýval tématem, které je aktuálně řešeno v rámci výzkumných aktivit na ÚEEN. Student nejprve provedl popis palivového cyklu jaderného paliva. Následně provedl rozbor změn, kterým podléhá palivo v průběhu vyhořívání jaderného reaktoru. Velmi oceňuji následnou rešerši aktuálních trendů ve výzkumu inovovaných jaderných paliv s přísadami, i když samotná práce je zaměřena zejména na kombinaci paliva UO2+SiC. Výsledek práce, kterým je upravený zdrojový kód programu FEMAXI, je nyní velmi snadné modifikovat tak, aby obsáhl právě i další možné směry výzkumu přísad do jaderného paliva. Na modelovém příkladu student nejprve porovnal výsledky programu FEAMXI s dalšími programy, totéž učinil pro modifikovanou verzi programu. Takto ověřený program užil pro analýzu založenou na základě reálných dat z JE Dukovany. Student ke své práci přistupoval velmi zodpovědně. O tomto svědčí následující fakta: Práce má téměř 80 stran, z celkových 53 citací je jich více než polovina v anglickém jazyce, časté je i citování vědeckých článků. Obrázky jsou kvalitní a citované. Možnosti konzultace s vedoucím práce student využíval účelně k řešení konkrétních problémů. Práce je dobře strukturovaná, metodika výpočtu a užité modely jsou v práci uvedeny až vyčerpávajícím způsobem. Závěrečná analýza dat z JE Dukovany by sice mohla být o něco širší, ale s ohledem na délku práce a zejména na stupeň studia studenta je dostačující. Co se týče přínosu práce, tak téma bylo vypsáno primárně za účelem kontroly výsledků, kterých ve svém výzkumu dosáhl vedoucí práce. V tomto ohledu je nutno zmínit, že práce splnila svůj účel nepochybně. Díky ní byly identifikovány chyby, které by jinak nebylo možné odhalit. Výsledky práce je možné publikovat na některé ze studentských konferencí. Po revizi a doplnění by dokonce bylo možné výsledky publikovat v některém z impaktovaných časopisů. V celkovém kontextu je možno konstatovat, že práce samotná je srovnatelná s prací diplomovou. Student prokázal schopnost řešit problémy vědecké praxe a tímto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 95 bodů, tedy stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Novotný, Filip

Student Ondřej Čásar zpracoval bakalářskou práci na téma analýza inovovaného jaderného paliva. Autor se nejprve zabývá palivových cyklem, kde popisuje přední, střední i zadní část palivového cyklu. Následně se detailně zabývá fyzikálními procesy při vyhořívání paliva, které vedou k degradaci paliva, a vyvozuje možnosti, jak degradaci paliva zamezit. Svoji pozornost věnuje kompozitním palivům, které zvyšují tepelnou vodivost paliva a tím snižují tepelné a mechanické namáhání. Teoretická část práce je zpracována na velmi vysoké úrovni, jak po technické tak i po jazykové stránce. V praktické části se autor zabývá úpravou zdrojového kódu FEMAXI 6. Na základě ověřených materiálových rovnic rozšiřuje výpočetní možnosti výpočtového kódu FEMAXI 6 o analýzu keramických paliv s různými příměsi. Upravený výpočetní kód validuje na základě provedených analýz na referenčním palivovém proutku a následně s upraveným výpočetním kódem provádí analýzu paliva Gd-2M. Získané výsledky odpovídají teoretickým předpokladům. Celkově lze práci hodnotit jako velmi přínosnou. Autor čerpal z velkého počtu odborných zdrojů a správně se v textu na tyto zdroje odkazuje. Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k náročnosti a přínosu práce doporučuji hodnotit stupněm A/95.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 102514