HUBER, J. Optimalizace portfolia drobného investora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sojka, Zdeněk

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Vančurová, Milena

Navrhovaná známka

eVSKP id 10572