SADÍLEK, D. Aplikace metod detekce odlehlých hodnot v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Galáž, Zoltán

Úkolem studenta bylo nastudovat a implementovat různé metody detekce odlehlých hodnot, které se používají v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci. Student na své práci pracoval pilně, i když ne průběžně, během celého semestru. Přesto se však snažil pravidelně konzultoval stav řešení a výsledky. Navzdory menším problémům ve výsledku úspěšně implementoval všechny dohodnuté metody, které následně zakomponoval do vzhledného grafického uživatelského rozhraní aplikace. Samotná aplikace je na dobré úrovni a poskytuje možnost jednoduché vizualizace a detekce odlehlých pozorování. Samotný text bakalářské práce je psán strukturovaně a přehledně, i když na můj vkus příliš stručné. Po formální a odborné stránce by v práci ještě bylo co zlepšovat. I přes menší nedostatky student splnil všechny body zadání práce. Navrhuji hodnocení 80b/B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kiska, Tomáš

Student Daniel Sadílek vypracoval bakalářskou práci, ve které měl implementovat aplikaci zaměřenou na metody detekce odlehlých hodnot a to zejména v oblasti analýzy Parkinsonovy nemoci. Hned úvodem lze konstatovat, že zadání bylo sice splněno, ale pouze v nejnutnější míře. Co se týče obsahu práce, tak student shrnuje teoretický základ na pouhých 7 stranách, což je i z hlediska bakalářské práce na téměř nedostatečné úrovni. V zásadě postrádám hlubší nadhled a propojení s Parkinsonovou nemocí, protože samotné důvody zde nejsou zmíněny. Zbývající část práce je věnována zejména popisu samotné aplikace v prostředí MATLAB, ke které nemám připomínky. Dále byla popsána testovaná databáze a protokol řečových cvičení. Co však v práci především postrádám je samotná diskuze k výsledkům. Z práce není naprosto patrné, na jakých řečových parametrech byla aplikace demonstrována a proč byly tyto parametry vůbec vybrány. Gramatická úroveň práce je na dobré úrovni a až na pár nevhodných tvarů slov nelze co vytknout. To samé však nelze tvrdit o grafické úpravě samotné práce. Z nepochopitelných důvodů autor uvádí všechny zdroje na literaturu nejprve v kulatých závorkách a až poté v hranatých. V další řadě není využita vektorová grafika v žádném z grafických zobrazení, popisky obrázků nejsou vycentrovány, na str. 11 je využitý bezpatkový font v matematickém vyjádření (celá práce je psaná patkovým písmem), jednoslabičné předložky na konci řádku apod. Samotná aplikace je přehledná a funguje dle požadavků zadání. Díky výše uvedeným okolnostem a na druhou stranu díky hodnotné a funkční aplikaci uděluji známku 70/C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 101830