FRIES, L. Řídicí jednotka pro řízení polohy experimentálního polohovacího stolku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Řešitel Lukáš Fries měl za úkol navrhnout a realizovat jednoduchou řídicí jednotku pro ovládání polohy experimentálního stolku, která měla být řízena mikrokontrolerem Atmel ATmega328 s možností zpracování dat pomocí počítače třídy PC. Do tohoto úkolu se student dokázal vnořit bez výraznějších problémů a v druhé polovině práce pracoval na problému již zcela samostatně a iniciativně. Student zcela sám realizoval funkční vzorek zadaného zařízení. Řešitel se účastnil schůzek s vedoucím práce v dohodnutých termínech a o jednotlivých etapách své práce pravidelně informoval. I přes nenadálé problémy vzniklé v samotném závěru práce, student zadání práce splnil a prokázal schopnosti kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji studenta přijmout k obhajobě a navrhuji hodnocení: VÝBORNĚ (A)

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Řezníček, Michal

Student se ve své práci zabýval problematikou řízení experimentálního polohovacího stolku. Práce je na dobré technické úrovni. Formální stránka je také zdařilá. Rešerše je zpracována kvalitně a oceňuji dobrou práci s použitou literaturou. Jedinou výtku bych měl k rozsahu praktické (respektive ověřovací části) této práce, která je velmi strohá. Informace o jakémsi poškození polohovacího stolku se poměrně nekonkrétní a znemožňuje posouzení její závažnosti. Není tedy možné odhadnout, jestli bylo důkladné testování systému skutečně možné či ne. Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení 78b.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 102973