BĚLUNEK, A. Analýza objektivních kritérií kvality sálu Divadla na Orlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student se bakalářské práci věnoval celý semestr, pravidelně chodil na konzultace s konkrétními problémy. Nicméně neprokázal přílišnou zdatnost při implementaci jednoduchých rovnic pro výpočet objektivních kritérií ani při hledání příčin chyb a interpretaci výsledků. Většina klíčových částí algoritmu byla realizována vedoucím práce během konzultací společně s nalezením příčin chyb a jejich opravou. Díky tomu bylo zadání nakonec splněno, vlastní měření impulsových odezev v Divadle na Orlí bylo vynecháno, protože z provozních důvodů divadla mohlo být realizováno jen v době, kdy student s řešením práce ještě dostatečně nepostoupil. Pro výpočty kritérií byly proto využity impulsové odezvy změřené v Divadle na Orlí v letech 2015 a 2016 a byl implementován výpočet všech objektivních kritérií, která bylo možné z těchto impulsových odezev získat. Z formálního hlediska lze práci vytknout např. nadpisy začínající malými písmeny, formátování proměnných nebo obrázky hned pod nadpisem kapitoly a další. Za vážnější nedostatek ale považuji porovnání výsledků měření, kdy není brán zřetel na vypočtený rozptyl hodnot. Student měl také zvolit poněkud jiný typ sloupcového grafu s lepším znázorněním průměrné hodnoty a rozptylu.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Frenštátský, Petr

Student Adam Bělunek se ve své bakalářské práci věnuje analýze impulsních odezev Divadla na Orlí V první části práce se zaměřuje na teoretické poznatky měření impulzních odezev a zjišťování objektivních parametrů místnosti. Následně student vytvořil sérii skriptů v prostředí Matlab, ve kterých byly implementovaný jednotlivé výpočty. Student kromě analýzy měl provést samotné měření v divadle, nicméně v práci se zmiňuje, že z časových možností nebylo možné měření provést, i když to bylo v požadavcích zadání práce. Namísto toho byly použity impulsní odezvy z předchozích měření. Nerealizace měření zapříčinilo, že nebylo možné vypočíst některé objektivní parametry z důvodu absence některých údajů. Z charakteristik, které měl student k dispozici provedl zhodnocení vlastností Divadla na Orlí. V práci se objevují časté formální nedostatky. Nachází se zde časté citace a převzaté obrázky, které nejsou dostatečně okomentovány. Dále se student zmiňuje o práci jako semestrální, nevhodně využívá reference na obrázky např. ,,.. vidět níže.“(str. 24), číselné reference na tabulky nesedí se samotným označením tabulek (např. ,,…viz tab 4“, která se v práci nenachází). V práci nejsou reference na grafy v příloze. V závěru je zmíněno, že byl kladen důraz na vysvětlení impulsové charakteristiky a metod pro její měření, i když se problematice student věnuje jen okrajově. Nevhodně využil obr. 4 pro znázornění jednotlivých částí impulsní odezvy. V práci se nacházejí překlepy (Vonrášek – str. 30), typografické chyby – stojaté písmo u funkcí (rovnice 8,9), zúžené mezery, předložky na konci vět (str. 31) atd. Na druhou stranu oceňuji studentovo grafické znázornění implementovaných funkcí ve formě vývojových diagramů. Práci hodnotím za 70 – C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 101933