DÍTĚ, M. Snímač tepu integrovaný v počítačové myši [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Oto

Student navrhl a realizoval neinvazivní optický snímač tepové frekvence integrovaný v počítačové myši, vytvořil komunikační rozhraní pro akvizici dat v Matlabu a v grafickém uživatelském rozhraní zobrazil v reálném čase průběh fotopletysmografické křivky včetně výpočtu aktuální tepové frekvence. Teoretická část práce objasňuje faktory ovlivňující pulz a zdůvodňuje na základě literární rešerše výběr vhodného typu senzoru pro snímání tepu. Návrh obvodu snímače tepu včetně výběru komponent je korektní, jednotlivé bloky měřícího řetězce jsou dobře popsány. Realizace snímače je zdařilá a elegantní, senzor nijak nepřekáží práci s myší a řídící obvod je pevně ukotven v krytu myši. Obrázek 21 dokumentuje korektní funkci navrženého snímače a student ji dále potvrzuje měřením deseti dobrovolníků a srovnáním změřených hodnot s referenčním pulzním oxymetrem. Grafické rozhraní je intuitivní a umožňuje okamžitý náhled fotopletysmografické křivky doprovázené indikací aktuální tepové frekvence, což bohužel z obrázku 26 není vidět, neboť student do práce vložil pouze ukázku grafického rozhraní bez záznamu křivky. Student věnoval čas i tvorbě dialogových oken a LED diodového indikátoru stavu zařízení, usnadňující obsluhu systému. Předkládaná práce je formálně zdařilá, přehledně členěná a velmi dobře se čte. Student se věnoval práci celý rok velmi intenzivně, samostatně řešil dílčí problémy, a vhodně využíval konzultací. Práce splňuje zadání v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Šikner, Tomáš

Student Martin Dítě vypracoval bakalářskou práci o snímání tepové frekvence se zaměřením na fotoelektrickou pletysmografii. Cílem práce bylo navrhnout snímač tepu a sestavit jej. Začátek práce je věnován popisu pulzu, jeho vzniku a šíření a medicínskému významu. V další části jsou popsány metody měření tepu. Popis je rozdělen do dvou kapitol. První se zabývá obecným popisem metod, druhá fotoelektrickou pletysmografií. Obě kapitoly dohromady zabírají necelé tři stránky. Tyto kapitoly by bylo vhodnější sloučit. Popis metod měření tepu není moc obšírný. Navazující kapitola se věnuje vlastnímu návrhu snímače tepu. Návrh je podrobně a srozumitelně popsán. Avšak se v textu vyskytují nepřesnosti, jako je záměna Fourierovy transformace s Fourierovým spektrem. Součástí snímače je i grafické rozhraní zobrazující informace o komunikaci se snímačem a tepovou frekvenci. Práce tedy obsahuje jak hardwareovou část tak softwareovou část. V poslední části práce je srovnání funkčnosti snímače s prstovým oxymetrem H10. Srovnání bylo provedeno pro 10 měření s 3 různými výpočty tepové frekvence. Výpočty se lišily podle použití filtrů. Výsledky měření jsou však málo diskutovány. Práce obsahuje menší formální nedostatky. Využití literatury vzhledem k tématu je dostatečné. Práci hodnotím B 87 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 102305