PORUBOVA, A. Vysokorychlostní virtuální privátní sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Malina, Lukáš

Bakalářská práce prezentuje výsledky konfigurace a měření několika VPN řešení a dále se zaměřuje na knihovnu strongswan. Studentka rovněž představuje návrh laboratorní úlohy. Hlavní cíle jsou tímto z větší části splněny. Nicméně experimentální ověření VPN spočívá pouze v měření propustnosti dat přes VPN. Měření doby metod ustanovení tunelu složené z autentizace stran pomocí IKE a ustanovení sdílených klíčů v práci schází. Výsledky a metodologie měření v kapitole 5 nejsou podrobněji diskutovány. Rovněž zde schází i schéma zapojení. Aktivita studentky během semestru byla víceméně nepravidelná. Práce byla konzultována spíše elektronicky s měsíčními intervaly. Formální zpracování práce není dostatečné a obsahuje mnoho nedostatků. Například, abstrakt je složen pouze ze 3 vět a neodpovídá náplni bakalářské práce. Práce obsahuje od úvodu až po závěr příliš mnoho chyb v gramatice a překlepů. Mnoho vět v práci nedává smysl a zhoršují tak čitelnost práce a prezentovaných výsledků. Práci také provází nevhodná kombinace psaní v trpném rodě a v činném rodě v první osobě. U obr 4.1 nejsou vhodně popsány svislé krajní osy. Obr. 5.2 je nevhodně prezentován jako spojnicový graf s výchozí hodnotou 0. Některé zkratky nejsou definovány během prvního výskytu. Seznam zkratek není kompletní. Využití literatury je nyní rovněž nedostatečné. Celkově literatura obsahuje 19 zdrojů, avšak ty jsou převážně tvořeny online návody, blogy, tutoriály apod. Nicméně hlavním problémem je absence citací a odkazů na zdroje v textu. Současný stav práce není bohužel na dostatečné úrovni díky výše uvedeným nedostatkům, velkému počtu chyb a absenci odkazů na literaturu. Práci by bylo proto vhodné dopracovat a opravit současné nedostatky (literatura, formální zpracování práce, prezentace výsledků). Celkové hodnocení je 45 bodů / F.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Martinásek, Zdeněk

Bakalářská práce se zabývá problematikou virtuálních privátních sítí. Teoretická části práce obsahuje obecný popis VPN a přehled dostupných nástrojů. Dle zadání práce, měla být v této části větší pozornost věnována bezpečnosti VPN sítí, z důvodu testování bezpečnosti v praktické části práce. Práce obsahuje formální a odborné nedostatky (např. šifra PC4 namísto RC4, překlepy, chybné formulace, např. str 19. OpenVPN může být použitý k přenosu protokolu obou UDP a TCP pro spojení mezi body, rozdíl mezi implementací a instalací a mnoho dalších). Text práce je pro mne velice těžce čitelný a díky nepřesným formulacím, vyjádřením je velice těžké pochopit dosažené výsledky. Nerozumím dělení kapitoly dva, které je nelogické, proč nejsou porovnány všechny nalezené implementace VPN? V praktické části studentka nejprve naistalovala a nakonfigurovala Strongswan, PPTP a OpenVPN. Následně nástroje VPN porovnala iperf, konfigurace experimentálního pracoviště je nedostatečné (např. celkový čas testu, není provoz omezován CPU virtuálního stroje, nastavení síťového rozhraní stroje, diskuze obecného testování za použití iperf, bylo realizováno opakováné měření atd.). Dosažené výsledky nejsou vhodně komentovány, například proč jsou dosažené výsledky odlišné v tabulce 4.2 a 4.3? V kapitole jsou odborné nesrovnalosti v použití IKE a ESP. V teoretická a praktické části postrádám porovnání bezpečnosti implementací. V závěru chybí zhodnocení dosažených výsledků z praktické části (měření propustnosti VPN implementací a testování operačních módů pro StrongSwan). Z výše uvedených důvodů navrhuji práci k obhajobě s hodnocením dostatečně.

Navrhovaná známka
E
Body
54

Otázky

eVSKP id 101865