KUČKOVSKÝ, R. Ovládač elektrických zařízení založený na platformě Raspbery Pi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Michal

V rámci své bakalářské práce se student zabýval návrhem a realizací prototypu ovladače elektrických zařízení založený na platformě Raspbery Pi s využitím bezdrátových technologií. Práce je logicky členěna a po odborné stránce dobře zvládnuta. Text tak plně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Student k řešení dané problematiky student přistupoval zodpovědně a pravidelně chodil na konzultace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Fujcik, Lukáš

Práce se zabývá návrhem bezdrátovým ovladačem různých elektrických zařízení založených na platformě Raspberry Pi. Navržené a vyrobené moduly komunikují bezdrátově s řídicí jednotkou. Student rovněž navrhnul mobilní aplikaci pro nastavení a ovládání zařízení. Odborná úroveň bakalářské práce je na velmi slušné úrovni. Řešená problematika je velmi komplexní a student se chopil této výzvy velmi zodpovědně. Logická struktura diplomové práce a návaznost jednotlivých kapitol je na dobré úrovni. Z práce je znatelné, že je student podrobně obeznámen s danou problematikou. Student efektivně využil dostupnou literaturu a získané znalosti použil pro zdárné dokončení bakalářské práce. Na základě uvedených faktů navrhuji hodnocení bakalářské práce stupněm A/94.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 102983