MARČIŠOVSKÝ, P. Bezdrátová meteostanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Háze, Jiří

Diplomant si vybral téma DP sám a podle toho k řešení celého dost složitého zařízení přistoupil. Pracoval velmi samostatně, iniciativně řešil technické problémy, které při řešení nastávaly. Na konzultace docházel vždy připraven. Časově si práci velmi solidně rozvrhnul, takže zařízení bylo včas vyrobeno a plně funkční. Textová i odborná úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Je logicky členěna do jednotlivých na sebe navazujících kapitol. Obvodová i programová část řešení je podrobně popsána a graficky podpořena řadou schémat a vývojových diagramů. Parametry celého zařízení byly také zevrubně měřeny a výsledky jsou diskutovány. Práci nemám co vytknout (až na pár diakritických nedostatků) a navrhuji její hodnocení A.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Pavlík, Michal

Student v rámci své bakalářské práce řešil návrh a realizaci prototypu bezdrátové meteostanice. V teoretické části textu student přehledně popisuje faktory ovlivňující vnímání počasí člověkem. Následně je proveden rozbor senzorů dostupných v současné době na trhu. Zvažuje jejich přesnost i další faktory, nicméně vlastní volbu konkrétního typu žádným způsobem nevysvětluje. Další připomínka směřuje k popisu senzorů připojených na sběrnici. Z obrázku 11 není rozpoznatelné co je co a bohužel ani text to nepopisuje. Nezbývá tak nic jiného, než pátrat v katalogových listech. Celkově ale mohu konstatovat, že student plně splnil zadání a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 102984