VÍTEČEK, A. Ethernet pro metalické kabely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Hlavním cílem práce bylo navrhnout a vytvořit laboratorní úlohy demonstrující funkčnost technologie Ethernet. Student přistupoval k řešení úkolu svědomitě, pravidelně referoval o postupu řešení, prokázal schopnost samostatně řešit zadaný technický problém. Větší péči mohl student věnovat formálnímu zpracování textu. Zadání práce bylo splněno.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Člupek, Vlastimil

Student Aleš Víteček se ve své bakalářské práci zabýval technologií Ethernet, jenž představuje nejpoužívanější technologii v síti internet. Práce se zaměřuje na rozbor specifikací pro Ethernet určených pro metalická vedení s důrazem na fyzickou vrstvu přenosu a parametry přenosového média. Student v práci provedl analýzu teoretických limitů informační propustnosti technologie Ethernet a návrh laboratorní úlohy demonstrující funkčnost technologie Ethernet. Student dále v rámci laboratorní úlohy navrhl a sestavil plošný spoj s konektory RJ-45 a BNC pro připojení ke generátoru, osciloskopu a do sítě. Zadání práce bylo splněno, práce má vysokou odbornou úroveň, navrhnutá laboratorní úloha byla proměřena a výsledky měření byly přehledně zpracovány pomocí tabulek a grafů. Na str. 12 student nesmyslně uvádí, že přístupová metoda CSMA/CD byla nahrazena přepínačem. V zadání byl kladen důraz na prostudování parametrů metalického vedení kategorie 8, student se však této problematice věnuje pouze okrajově na 5 řádcích. Formální zpracování práce je průměrné úrovni. V textu není ve většině případů u fyzikálních veličin mezera mezi číslem a jednotkou, na konci řádků jsou ponechána osamocená písmena a v seznamu použitých zkratek chybí překlad z angličtiny do češtiny. Na základě uvedených poznatků navrhuji ohodnotit práci 82 body.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 101888