NOVÁČKOVÁ, T. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Hlavním rysem přístupu studentky ke zpracování zadaného úkolu je odvaha používat výrazné architektonické formy. Výsledný koncept potom nastoluje věčnou otázku míry kontextu novotvaru a řešeného prostoru . Na druhé straně v průběhu práce studentka projevovala určitý stupeň pokory, vycházející snad z uvědomění si závažnosti zadaného tématu, složitosti procesu hledání vlastního názoru a specifických podmínek řešeného prostoru. Důkazem toho je koncept přeřešení jižní části zadaného území. Při posouzení přístupu v závěrečné fázi zpracování úkolu je možné předpokládat, že tato pokora v budoucnu nepřeroste v nejistotu omezující schopnost koncepčně zasáhnout do tématu, ale zůstane správně chápaným vztahem k tvůrčímu procesu. V budoucnu doporučují věnovat více pozornosti práci v reálném čase - správně si rozvrhnout vyměřený časový limit do potřebných úseků s vědomím termínu dokončení díla. Práce splňuje úkoly stanovené zadáním bakalářského projektu . Otázky a náměty k obhajobě: 1) Uvažuje autorka o využití velkých střešních ploch nového objektu například pro pochůzí terasy nebo zelenou střechu? 2) Co získává návrh zalomením hlavní pěší trasy ve spodní - jižní části řešeného území? 3) Má autorka konkrétní představu o řešení provozu voliéry - především ve vztahu k přístupu do objektu přes vodní plochu? 4) Z hlavní situace není jasné, kudy je vedena základní přístupová trasa návštěvníka k objektu centra. 5) Pojednání interiéru - zřejmě část restauračního provozu - vykazuje určitou disharmonii mezi prostorovou objemovou koncepcí a zařízením, Z čeho vychází objemový koncept a čím je definována výška vnitřních prostor objektu centra?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 84 pracovitý, svědomitý
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Na první pohled překvapí určitá skromnost v grafickém projevu a výbavě prezentační brožury. Bakalářskému projektu by slušela poněkud větší výpravnost v závěrečné prezentaci. Například tím, že byla zvolena převážně monochromatická grafika, u rekonstrukcí stávajících objektů není jasné, co je původní a co je tvůrčím zásahem autorky do stávající struktury. Zatímco urbanistický koncept horní části řešeného území je jednoznačný, u dolní - jižní části je cítit dílčí rozpaky až ostýchavost autorky. Hlavní situace návrhu nedává jasnou představu o provozním konceptu území, s tím potom souvisí otázka vnímání utvářeného prostoru procházejícími návštěvníky. Práce i vzhledem k určitým dílčím nedostatkům splnila zadané úkoly a prokazuje schopnost autorky postoupit do další fáze své odborné přípravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C standardní
Architektonické řešení B možné
Provozní řešení B možné
Technicko konstrukční řešení C odpovídající
Formální úroveň C dobrá
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 22977