TRÁVNÍČKOVÁ DAMBORSKÁ, M. Návrh podnikatelského záměru firmy NEOCHEM plus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

V diplomové práci je podrobně zpracovaná analýza stavu společnosti před požárem. Na jejim základě je stanoven návrh řešení a nová strategie při obnově s cílem zvyšovat tržní podí a zisk. Je velmi cenným podkladem pro management firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Trávníček, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 10546