MIKLÁŠ, M. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Nedlouho před odevzdáním doznala práce radikální změny koncepce, přesto se Martinu Miklášovi podařilo práci odevzdat v požadovaném rozsahu a odpovídající adjustaci. Tangenciální komponovaný nástup doprovázený pavilónovou zástavbou ctí původní členění holandské zahrady a oranžerie. Architektonický výraz poplatný bedýnkovému betonovému minimalismu zde autor staví do kontrastu k neprvoplánové hravosti protobarokní Květné zahrady. Otázky a náměty k obhajobě: - pohyb návštěvníků - turistů i rezidentů ukončení průhledů z Květné zahrady do řešeného území

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Věřím, že autor pracoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Boleslavská, Yvona

Předložená bakalářská práce revitalizuje původní urbanistickou myšlenku osového vstupu do Květné zahrady ze severní strany a osový dálkový průhled. Osy bočních pohledů však v návrhu nejsou ničím ukončeny. Naznačená vnější přístupová trasa od města sleduje jižní uliční frontu a plynulý vstup do areálu s novými objekty je zastaven vodní plochou. Vodní prvky jsou v této práci navrženy ve velkém rozsahu, což je pozitivní přínos, ale jejich tvary jsou zcela formální, neopodstatněné a často tvoří svojí rozsáhlostí komunikační bariéru pro návštěvníky. Architektura nových objektů má soudobý výraz i ztvárnění. Je podložena určitou ideou a filozofií hradbových stěn. Přesto dlouhé nečleněné fasádní plochy navržených objektů lemujících přístupovou komunikaci působí velice nepřívětivě a tvrdě. Po provozní stránce mám k předložené práci připomínky pouze k řešení WC mužů ve všech objektech a přístupu do skladů ve vazbě na občerstvení, či bar. Provozně nevyhovující je vstup jednoramenným schodištěm na střechu kavárny, uniká smysl i filozofie ztvárnění. Konstrukční řešení zvolených detailů je neúplné, popis zmatečný a celkový výsledek neodpovídá úrovni požadované pro bakalářskou práci. Rovněž po formální stránce je práce nepřehledná - především průvodní zpráva. Výkresová část je graficky nevyvážená. Přes výčet připomínek hodnotím práci jako dobrou, s přínosnou vstupní ideou "spojující cesty ". Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 22970