MUSILOVÁ, T. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Práce v konečné podobě nepostrádá smysluplný koncept a vychází ze zadání, které se snaží v maximální míře respektovat. Kombinuje moderní architektonické výrazové prostředky a materiály a současně připomíná kompoziční principy charakterizující Květnou zahradu - průhledy a akcenty, osovost a symetrii. Časový stres se však projevil jak na obsahové, tak i formální stránce práce (např.velmi schematické řešení ploch před voliérou, chybějící návaznosti všech 1. NP na okolí, neúplné legendy apod.) Otázky a náměty k obhajobě: - jaká bude konkrétní podoba malé scény v místě bývalého Králičího kopečku a jejího nejbližšího okolí ? - jak budou prosvětleny místnosti návštěvnického centra orientované k obvodové zdi zahrady ? - jak bude technicky řešen styk stěny návštěvnického centra a této obvodové zdi ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala na bakalářské práci zcela samostatně, konzultace příliš nevyžadovala.Rozpracovanou variantu v samotném závěru ještě podstatně pozměnila. Musím však přiznat, že to byla změna ku prospěchu věci a příjemně mne překvapila. V důsledku změn se však studentka dostala do časové tísně, což se projevilo na určité povrchnosti zpracování a na grafické úrovni práce.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Búřilová,, Eva

Jmenovaná se dobře zhostila zadaného úkolu, řešení však postrádá architektonickou kompaktnost a skloubení všech samostatně dobře a invenčně řešených funkcí do jednotného architektonického celku, zejména z hlediska koordinace použitých materiálů a propojení variability přírodních částí se stroze navrženou architekturou budov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B velmi dobře
Architektonické řešení C dobře
Provozní řešení B velmi dobře
Technicko konstrukční řešení C dobře
Formální úroveň C dobře
Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 22974