DRBAL, M. Termodynamický model Wankelova motoru o výkonu 11 kW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Diplomová práce pana Milana Drbala se zabývá termodynamickým modelem Wankelova motoru o výkonu 11 kW. Diplomová práce se svým zaměřením na nekonvenční konstrukci pohonné jednotky vymyká běžným diplomovým pracem. Diplomant musel jednak nastudovat dostupnou literaturu a pak také pochopit principy fungování matematických modelů pro simulaci spalovacích motorů. To bylo důležité zejména proto, protože současné simulační programy specifickou konstrukci Wankelova motoru nezahrnují. Diplomant byl při vypracovávání své práce samostatný, systematický a využíval všech konzultací. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Martin

Diplomová práce pana Martina Drbala se zabývá návrhem motoru Wankelova typu o výkonu 11 kW. V úvodní části student shrnuje principy funkce motorů s rotačním pohybem pístu a detailně se zaměřuje na jejich geometrické parametry. Celá část je zpracována velmi pečlivě a přehledně, a její pochopení bylo nezbytnou součástí pro další postup při návrhu zadaného motoru. V kapitole 3. student provedl zdařilou rešerši současných motorů obdobné konstrukce a výkonového rozsahu, kde se zaměřil na jejich konstrukční řešení, včetně porovnání hlavních technických parametrů. V kapitole 4. se student již věnuje podrobnému popisu a vysvětlení jednotlivých kroků nezbytných pro sestavení 1D simulačního modelu. Malou výtku bych měl u kapitoly 4.9.2, kde díky ne příliš srozumitelnému výkladu si nejsem zcela jist, jestli tuto metodu zjištění mechanických ztrát student pochopil zcela správně. Naopak oproti uvedeným tvrzením je metoda s využitím měření průběhů spalovacích tlaků a efektivního výkonu považována za nejpřesnější způsob zjištění mechanických ztrát. Je však zároveň jednou z nejnáročnějších na realizaci. Výsledky z provedené simulace jsou přehledně zobrazeny v kapitole 5., kde je taktéž uvedeno porovnání s validačním motorem změřeným na motorovém dynamometru. Po ověření správnosti funkce termodynamického simulačního modelu, již student přistoupil k návrhu motoru zadaných parametrů. V kapitole 6. pak jsou uvedený výsledné parametry nově navrženého motoru vypočtené na základě sestavené 1D simulace. Z celé práce je zřejmé, že se student v zdané problematice velmi dobře orientuje a práci bych hodnotil jako velmi zdařilou. Jak po obsahové tak po grafické stránce je na velmi dobré úrovni a student prokázal odborné schopnosti při řešení konkrétní aplikace zadané problematiky.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 105894