GALLO, D. Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Košťál, David

Student ve své práci popsal postup práce na vývoji prototypu karbonové korunky pro jízdní kola značky Favorit. Cílem bylo přesunout výrobu z aktuální kooperace do prostor společnosti. Současně měly být vylepšeny jak cenové, tak časové náklady na výrobu a hmotnost výsledné korunky. Celá práce je napsaná přímočaře a čtivě a prokazuje vlastní roli na praktické zkušenosti při vývoji nového prototypu, která je pro studenta jistě hodnotnou zkušeností. Práce ovšem obsahuje z mého pohledu několik podstatných nedostatků. Prvním a podstatným je neověření prototypu z pohledu funkce. Očekával bych, že bude prototyp i pevnostně testován, jestli vydrží parametry běžné jízdy, alespoň laboratorně. Konstatovat, že byla úspěšně snížena hmotnost součásti je bezpředmětné, pokud není jisté, jestli součástka úspěšně nahradí předchozí hliníkovou variantu. Současně by bylo vhodné, vzhledem k množství problémů doprovázejících výrobu prototypu, absolvovat druhé vývojové kolo o kterém je zmínka v závěru. Z problémů jmenujme například nutné změny v materiálu formy, absence jádra, nevyjmutelnost výrobku z formy a její nutná destrukce, rozměrovou nedokonalost atd. I přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě. Doplnění druhé verze: Student po neúspěšném prvním pokusu práci doplnil zejména o pevnostní test. Ten prokázal, že původní korunka nevydrží definované zatížení, resp. vydrží pouze jeho malý zlomek. Kvůli tomuto faktu a dalším problémům popsaným výše v hodnocení vytvořil druhou verzi. Pro formu použil hliníkovou slitinu a upravil geometrii. Druhý kus by měl být vylepšen oproti první verzi, nicméně z práce to není příliš zřejmé. Práce opět postrádá pevnostní kontrolu této verze, takže není jisté, jestli šlo o krok správným směrem. Dále mám výhrady k provedení výkresové dokumentace, která obsahuje formální nedostatky, jako například závity až do dna, absence tolerování či špatné tloušťky čar. Pokud ovšem byla forma vyráběna na základě step modelu, jak uvádí student, tak výkresy nejsou potřeba. Výhrady patří i k cenové rozvaze, kde si nejsem jist správností částek. Například 50 minut práce za 100,- v nákladech společnosti bude problém zajistit. Finanční rozvaha obsahuje několik předpokladů, kvůli kterým by reálná částka byla pravděpodobně výrazně jiná. Na základě informace, že společnost nebude další vývoj financovat a jedná se o ukončenou vývojovou větev, která nemá další perspektivu a nikdo do ní nebude ochoten investovat, doporučuji práci k obhajobě. Mám za to, že i přes absenci výsledného produktu schopného funkce a dílčím nedostatkům v práci samotné student prokázal samostatnost v řešení problémů.

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Čípek, Pavel

Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukcí prototypové formy pro výrobu korunky vidlice jízdního kola. Doposud se korunky vyráběly z kovů, avšak obecným trendem je jízdní kola odlehčovat, proto se hledají alternativní materiály a způsoby jak toho dosáhnout. Cílem práce bylo navrhnout vhodnou 3D tištěnou formu pro karbonovou korunku tak, aby vznikl funkční prototyp korunky, jehož funkčnost byla následně ověřena. Práce je po formální stránce průměrná. V práci se objevují nepodložená fakta (str. 14, kap. 2.1.1, …), chybějící citace (str. 16, kap. 2.2.2, …) a irelevantní zdroje (Wikipedie, …). Struktura práce je místy nelogická a text obsahuje neformální výrazy a překlepy. Přiložená výkresová dokumentace nesplňuje normy a zvyklosti standardní technické dokumentace (chybějící kóty, tolerance, …). Skutečný výrobní postu se neshoduje s navrženým plánem (jádra formy, napočítané stlačení formy, …), což může mít dopad na zhoršení kvality výlisku korunky. Důvod proč nebyl výrobní postup dodržen, není v práci vysvětleno. První prototyp měl výrazně horší mechanické vlastnosti, než bylo požadováno. V další iteraci student mírně tvar korunky upravil, následně navrhl kovovou formu a vyrobil další prototyp. V práci však chybí porovnání těchto dvou prototypů, tudíž není jasné, zda byly nedostatky odstraněny či nikoli. I přes hrubé nedostatky, které tato práce obsahuje, lze konstatovat, že všechny cíle byly formálně splněny. Práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 105895