NOVÁK, J. Vybrané problémy při oceňování stavebních prací pro účely znaleckých posudků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikš, Lubomír

Doktorand vykazoval během studia velmi dobré studijní i pracovní výsledky. Jeho dizertační práce splňuje požadavky na práci tohoto typu kladené, přináší nové vědecké poznatky v oboru Soudní inženrýství, je využitelná ve znalecké praxi i v pedagogickém procesu.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pivoda, Bohuslav

Předloženou disertační práci student prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce tudíž splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.

Navrhovaná známka

Puchýř, Bohumil

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí a taky tímto navrhuji komisi, aby po úspěšné obhajobě byl doktorandu Ing. Jindřichu Novákovi přiznán akademcký titul "doktor"(ve zkratce Ph.D.), uváděný za jménem podle patřičného zákona o vysokých školách.

Navrhovaná známka

eVSKP id 103687