SEDLÁK, M. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Výrazný koncept s jasnou ideou puristické revitalizace hlavní části Květné zahrady. Architektonické řešení je jednoduché a čisté, místy balancující na ostří nože - dostavba foyer vstupního objektu. Ztvárnění zahrad v předpolí, které jsou nově vyděleny objektem výstavní kolonády je jen formálně naznačeno. Autor ale přes uvedené poznámky dokumentuje svou schopnost obstát v praxi (což již činí).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Velmi samostatný přístup s určitými problémy v časovém rozvrhu práce.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Urbanistické řešení: Projekt nemění urbanistické vztahy v území. Využívá stávající vstup i parkování. Hmotové řešení nových objektů neovlivňuje okolí, vnitřní vytvořené prostory však z předložené dokumentace působí poněkud složitě. Architektonické řešení: Forma nových objektů v severní části předpolí mi připadá poněkud cizorodá, přestože patrně dobře plní autorův provozní záměr. Jako nevhodné se mi zdá umístění novostavby se zázemím restaurace k severní stěně tropického skleníku. Postrádám podobnější dokumentaci řešení čestného dvora včetně nového foyer. Vtipné využití skleníku variabilní buňkou není vysvětleno. Provozní řešení: Vytvoření nového foyer vtipně řeší dualitu vstupu do formální části květné zahrady a otevření části tropického skleníku láká návštěvníka do zahrady přes expozice stejnou měrou jako přímo, což byl autorův záměr. Diskutabilní se mi jeví délka expozice - pokud návštěvník zvolí tuto trasu, má sice šanci zahradu lépe pochopit, ale potrvá mu dlouho než ji vůbec spatří. Ostatní provozní vazby jak v rekonstruovaných objektech tak v novostavbách se jeví jako čistě řešené a bez problémů. Z dokumentace není zcela patrné, je-li nahrazen studený skleník. Konstrukční řešení: bez problémů. Formální úroveň projektu: Graficky je projekt na dobré úrovni, některé části jsou však nedostatečně doloženy. Není dobře patrné terénní uspořádání severní části, nedostatečná je dokumentace architektonického řešení čestného dvora. Zcela nejasně je prezentován studený skleník, nikde není vysvětleno, že se jedná o varianty provozu, naopak v popisce pod je údaj 1.-3.NP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň D
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 22997